Ogólne warunki handlowe

spółki Next Finance s.r.o. dot. świadczenia usługi sporządzania analiz finansowych

Postanowienia ogólne

 1. Ogólne warunki handlowe (dalej tylko „warunki”) spółki Next Finance s.r.o. (dalej tylko „świadczeniodawca”) regulują świadczenie usługi sporządzania analiz finansowych (dalej tylko „analizy”), sposób i zakres ich wykorzystania przez nabywcę, świadczenie innych usług oraz stosunki między świadczeniodawcą a nabywcą.
 2. Kwestie nieuregulowane w warunkach podlegają postanowieniom umowy licencyjnej zgodnie z prawem autorskim i kodeksem handlowym.
 3. Nabywcą zgodnie z niniejszymi warunkami jest w każdym przypadku jedna osoba prawna lub fizyczna. Jeśli osoba ma utworzone jednostki organizacyjne (oddziały), przez nabywcę rozumie się tylko jedną jednostkę organizacyjną, która zawarła stosunek umowny.

Przedmiot

 1. Przedmiotem stosunku umownego jest sporządzanie analiz dla nabywcy na podstawie wybranego pakietu produktowego lub indywidualnej oferty z możliwością konsultacji finansowych. Zakres i bardziej szczegółowe warunki są określone w opisie poszczególnych pakietów produktowych lub są ustalane indywidualnie (dalej tylko "produkty").
 2. Świadczeniodawca może uzależnić sporządzanie analiz na podstawie indywidualnego porozumienia od dostarczenia danych wyjściowych.
 3. Jeśli nie zostanie uzgodnione inaczej, analizy są wysyłane do nabywcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formacie PDF.

Prawa i obowiązki nabywcy

 1. Nabywca ma obowiązek przekazać świadczeniodawcy adres e-mail, na który świadczeniodawca będzie wysyłać analizy. W tym celu nabywca jest uprawniony do przekazania także większej liczby adresów e-mail, wszystkie jednak muszą należeć tylko do osób, które pozostają w stosunku pracy lub podobnym z nabywcą.
 2. Nabywca ma obowiązek bezzwłocznie poinformować świadczeniodawcę o wystąpieniu przeszkód w odbiorze poczty elektronicznej. W takim przypadku analizy mogą być wysyłane przez niezbędny okres na zastępczy adres e-mail, jaki nabywca przekazał świadczeniodawcy.
 3. Nabywca ma obowiązek z dostatecznym wyprzedzeniem poinformować świadczeniodawcę o zmianie adresów e-mail, na które świadczeniodawca ma wysyłać analizy.

Zakres licencji

 1. Analizy są przedmiotem prawa autorskiego.
 2. Nabywca ma obowiązek wstrzymać się od przekazywania analiz innym osobom, zwłaszcza nie może dalej przekazywać analiz drogą elektroniczną, także za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej nabywcy, ani umożliwiać sporządzenia elektronicznej czy papierowej kopii innej osobie.
 3. Publikacja treści analiz lub ich części jest możliwa tylko za wyraźną zgodą świadczeniodawcy i z podaniem firmy świadczeniodawcy jako źródła. Zgoda świadczeniodawcy nie jest wymagana w przypadku publikacji analiz w środkach przekazu.

Konsultacje

 1. Nabywca ma prawo domagać się od świadczeniodawcy konsultacji związanych ze sporządzoną analizą. Konsultacji, które nie są związane z analizą, można udzielać po wzajemnym porozumieniu nabywcy i świadczeniodawcy.
 2. Konsultacje są udzielane telefonicznie w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, gdy świadczeniodawca nie może odpowiedzieć natychmiast, zobowiązuje się odpowiedzieć w jak najkrótszym czasie, najpóźniej jednak do 24 godzin w przypadku pytań w języku czeskim, słowackim lub angielskim, a do 48 godzin w przypadku pytań w języku polskim. Termin ten upływa tylko w dni robocze.

Przedpłata

 1. Nabywca ma obowiązek zapłacić cenę za produkty w formie przedpłaty. Świadczeniodawca ma prawo jednostronnie zmienić cenę za produkty, a to do momentu przedłużenia przedpłaty na dalszy okres, jeśli nie dojdzie do innych uzgodnień. Jeśli nabywca jest zainteresowany świadczeniem usługi, która nie wchodzi w skład produktu, musi o tym poinformować świadczeniodawcę w odpowiednim czasie. W takim przypadku nabywca ma obowiązek pokryć różnicę w cenach świadczonych usług.
 2. Nabywca zobowiązuje się do zapłacenia ceny za produkt w taki sposób, aby płatność została dopisana do rachunku świadczeniodawcy najpóźniej do 15 dni kalendarzowych od doręczenia elektronicznego lub innego wezwania do zapłaty. Świadczeniodawca zobowiązuje się wysłać nabywcy fakturę (dokument podatkowy) najpóźniej do 15 dni kalendarzowych od dopisania płatności do rachunku świadczeniodawcy. Jeśli strony nie uzgodnią inaczej, faktury dotyczące bezgotówkowego zapłacenia przedpłaty i inne dokumenty księgowe będą wysyłane drogą elektroniczną.
 3. Świadczeniodawca może w poszczególnych przypadkach określić, że dostarczenie produktów w określonym przez niego okresie będzie uważane za próbne, a zatem bezpłatne.
 4. Przed upłynięciem okresu, na jaki usługa została zamówiona, świadczeniodawca wezwie nabywcę do zapłacenia przedpłaty na kolejny okres. Cena przedpłaty może być przy tym jednostronnie podwyższona przez świadczeniodawcę. Jeśli nabywca nie zapłaci przedpłaty zgodnie z artykułem 16, świadczeniodawca jest uprawniony do zakończenia dostarczania produktu po upłynięciu okresu, który obejmowała przedpłata za produkt. W przypadku zapłacenia przedpłaty na kolejny okres przyjmuje się, że stosunek umowny zostaje przedłużony.

Prawa i obowiązki świadczeniodawcy

 1. Świadczeniodawca zobowiązuje się opracowywać analizy z fachową starannością i na podstawie danych, które uważa za niezawodne i precyzyjne. W ramach konsultacji świadczeniodawca zobowiązuje się udzielać odpowiedzi zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i z największą sumiennością.
 2. Świadczeniodawca zobowiązuje się dostarczać produkty w dni robocze z wyjątkiem tych 2 tygodni kalendarzowych na przełomie roku, na które przypada 24 grudnia i 1 stycznia.
 3. Świadczeniodawca zobowiązuje się do wysyłania analiz zgodnie z artykułami 7 i 8.
 4. Świadczeniodawca oświadcza, że podczas świadczenia swoich usług zachowuje niezależność zwłaszcza w ten sposób, że sam nie uczestniczy w transakcjach na rynkach finansowych ani na tych rynkach w transakcjach nie pośredniczy.
 5. Świadczeniodawca ma prawo dołączyć do tekstu analizy reklamę i inne informacje, które nie mają związku z treścią analizy. Informacje te powinien jednak optycznie oddzielić od tekstu właściwej analizy.

Odpowiedzialność

 1. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że analiza jest osobistą opinią analityka. Dlatego świadczeniodawca nie gwarantuje, że opracowane przez niego prognozy i przewidywania zawarte w analizach są zgodne z opinią innych analityków. Świadczeniodawca nie gwarantuje również, że prognozy i przewidywania spełnią się w przyszłości.
 2. Świadczeniodawca nie odpowiada za prawidłowość, kompletność danych, na których opierał się przy opracowywaniu analizy. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że fakty, na których świadczeniodawca opierał się przy opracowywaniu analizy, tak samo jak wyniki zawarte w analizie mogą się zmieniać z upływem czasu. Z tego powodu świadczeniodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy nabywca będzie kierował się analizą.
 3. Świadczeniodawca nie gwarantuje, że będzie w stanie w ramach konsultacji odpowiedzieć na wszystkie pytania.
 4. Zobowiązanie do dostarczenia analizy jest spełnione w momencie pomyślnego wysłania e-maila, tzn. przekazania go przez świadczeniodawcę operatorowi łącza internetowego. W przypadku otrzymania informacji o niedoręczeniu wiadomości świadczeniodawca powinien sprawdzić, czy błąd nie powstał wskutek wady po stronie świadczeniodawcy. W przypadku, gdy z winy świadczeniodawcy nie uda się wysłać pięciu analiz, świadczeniodawca ma obowiązek zwrócić nabywcy proporcjonalną część przedpłaty. Żadne inne roszczenia po stronie nabywcy w związku z tym nie powstają.
 5. Świadczeniodawca nie odpowiada za naruszenie swoich obowiązków wskutek ingerencji siły wyższej.
 6. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych w reklamie innych podmiotów, które są zawarte w analizach.

Kara umowna

 1. W przypadku naruszenia postanowień artykułów 11 i 12 nabywca ma obowiązek zapłacić karę umowną w wysokości dwukrotności przedpłaty za każde naruszenie.

Postanowienia końcowe

 1. Świadczeniodawca ma prawo kiedykolwiek zakończyć świadczenie usługi, nawet bez podania powodu. O zakończeniu usługi ma obowiązek bezzwłocznie poinformować nabywcę.
 2. Nabywca ma prawo kiedykolwiek oznajmić świadczeniodawcy, że nie jest zainteresowany dalszych dostarczaniem produktów. W takim przypadku świadczeniodawca zakończy ich dostarczanie. Po stronie nabywcy nie powstaje w związku z tym prawo do zwrotu proporcjonalnej części przedpłaty za niedostarczone produkty.
 3. Niniejsze warunki świadczeniodawca może kiedykolwiek zmienić. O tej zmianie musi poinformować nabywcę, wysyłając do niego wiadomość e-mailem, pocztą lub publikując ją na stronie internetowej. W przypadku, gdy nabywca nie zgadza się na zmienione warunki, może wypowiedzieć stosunek umowny, w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie warunków.
 4. W przypadku zakończenia stosunku umownego wygasają wszelkie prawa i zobowiązania między świadczeniodawcą i nabywcą, z wyjątkiem obowiązków określonych w artykułach 11, 12 i 30.
 5. W przypadkach według artykułów 28, 31 i 33 świadczeniodawca ma obowiązek zwrócić nabywcy proporcjonalną część przedpłaty.
 6. Niniejsze warunki zaczęły obowiązywać i weszły w życie dnia 16 sierpnia 2010.