Slovník

Nerozumíte některým ekonomickým pojmům? Připravili jsme pro Vás malý slovníček.

0

2-týdenní reposazba
Oficiální úroková sazba stanovovaná ČNB. Za tuto sazbu si půjčují banky od ČNB. Od ní se odvíjejí všechny ostatní úrokové sazby v ekonomice. Pokud se změní 2-týdenní reposazba, změní se i všechny ostatní úrokové sazby stejným směrem (včetně koncových úrokových sazeb bank pro klienty).

A

account manager
Klientský pracovník. Zaměstnanec banky či jiné finanční instituce odpovědný za jednání s konkrétním klientem.
acquis communautaire
Soubor veškeré legislativy Evropských společenství, která byla vytvořena a novelizována od počátku Evropské unie. Slaďování národní legislativy s acquis communautaire je jednou z podmínek pro vstup do Evropské unie.
ADR
Viz Americké depozitní certifikáty.
agresivní investiční strategie
Snaha dosáhnout nadprůměrných výnosů za cenu podstoupení nadprůměrného rizika (tj. podstupujeme vysoké riziko ztráty).
akcie
Majetkový cenný papír, jehož vlastnictví obvykle vyjadřuje právo na poměrný díl aktiv, hospodářského výsledku a hlasovacích práv v akciové společnosti. (Mohou existovat varianty např. bez hlasovacích práv).
akcie na doručitele
Akcie vydané bez znění na konkrétní osobu. Emitent vydá dividendu majiteli, který mu akcie předloží, nikoliv jmenovité osobě.
akcie na jméno
(=Registrované akcie). Akcie vydané na konkrétní osobu. Akcie lze převést na jiné jméno pouze podpisem současného majitele na zadní straně (rubopisem).
akcionář
Držitel akcií (viz akcie).
akcionář majoritní
Akcionář, který vlastní největší počet akcií společnosti nebo který jedná ve shodě s jinými akcionáři, přičemž součet jejich akcií zajišťuje nejvyšší procento na základním jmění společnosti.
akcionář minoritní
Akcionář, který nevlastní největší počet akcií společnosti ani nejedná s jinými akcionáři ve shodě, která by mu zajistila majoritní postavení.
akciové riziko
Riziko změny cen akcií. Tedy riziko jak poklesu, tak i růstu ceny.
akciový trh
Trh, na němž se obchoduje s akciemi. Může být organizovaný (tj. burza) nebo neorganizovaný (mimoburzovní, tzv. OTC).
aktiva
Finanční a účetní výraz pro jakékoliv hodnoty účetně vykazatelné, evidovatelné, ocenitelné a vlastnitelné fyzickou či právnickou osobou.
aktivní investiční strategie
Snaha dosáhnout nadprůměrných výnosů za cenu podstoupení nadprůměrného rizika (tj. podstupujeme vysoké riziko). Svou investici aktivně spravujeme, přeskupujeme investiční portfolio tak, jak se domníváme, že přinese vyšší výnos.
aktivní politika zaměstnanosti
Souhrn opatření státních institucí (Ministerstva práce a sociálních věcí a úřadů práce) směřujících k maximální možné míře zaměstnanosti. Patří sem např. rekvalifikace, podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, mezinárodní programy zaměstnanosti apod. Naopak sem nepatří podpora v nezaměstnanosti (=pasivní politika).
akvizice
Převzetí společnosti jinou společností. Obvykle se přebírající společnost stává společností nástupnickou.
alikvotní úrokový výnos
(AÚV) Dluhopis se obvykle kupuje a prodává v době mezi výplatou dvou kupónů. Pokud například je dluhopis prodán přesně v polovině doby mezi výplatou kupónů, pak původnímu majiteli – prodávajícímu - „naběhl“ nárok na polovinu příštího kupónu. Tento naběhlý nárok se nazývá alikvotní úrokový výnos. Při prodeji dluhopisu tedy kupující neplatí jen cenu, ale i příslušné AÚV.
alfa
Finanční ukazatel používaný v modelu CAPM (capital asset pricing model). Představuje míru tzv. nesystematického rizika, tedy toho rizika, které vyplývá z charakteristiky příslušného cenného papíru (či jiné investice). Vhodnou diverzifikací investic by mělo být možné toto riziko eliminovat. Vysoké riziko však s sebou zpravidla přináší i možnost vyššího výnosu.
alokace aktiv
Rozložení aktiv (míněno investic) mezi jednotlivé investiční instrumenty.
americká aukce
Forma aukce, kdy účastníci aukce podávají své cenové nabídky a po skončení časového limitu manažer aukce stanoví na základě vyhodnocení podaných nabídek jedinou cenu, za kterou je předmět aukce (například cenné papíry) zájemcům prodán. Výnos z holandské aukce je obvykle nižší než v případě americké aukce.
americká opce
Opce, která dává kupci opce právo požadovat na prodejci opce realizaci předmětu opce kdykoliv během života opce až do data splatnosti. Naproti tomu evropská opce dává toto právo jen k okamžiku splatnosti opce. Bližší vysvětlení pojmu opce viz příslušné heslo.
Americké depozitní certifikáty
(American Depository Receipt- ADR). Patří do skupiny cenných papírů označovaných jako GDR (viz Globální depozitní certifikáty), s těmito konkrétními GDR se však obchoduje jen na americkém trhu.
Anuita
Platba několika stejných plateb (kupónů) po sobě.
arbitráž
Proces, který zajišťuje, že se dva cenné papíry nebo jiné investice se stejným rizikem budou prodávat za shodnou cenu. Prodává-li se cenný papír na trhu A za cenu nižší než na trhu B, pak lze čekat, že si toho řada investorů všimne a bude daný cenný papír nakupovat na trhu A (vyšší poptávka bude zvyšovat jeho cenu) a ihned prodávat na trhu B (vyšší nabídka bude snižovat jeho cenu). Arbitráž bude probíhat tak dlouho, dokud se ceny nevyrovnají. Možnost arbitráže je v dnešním finančním světě velmi vzácná a je-li možná, pak je to znakem malé efektivity finančního trhu.
aukce
Nejčastější forma prodeje státních cenných papírů zájemcům. Ministerstvo financí prostřednictvím svého výkonného agenta (obvykle centrální banky) nabízí v aukci státní cenné papíry na prodej nejčastěji finančním institucím, které si je posléze buď ponechají, anebo dále rozprodávají svým klientům. Může mít podobu holandské nebo americké aukce.
AÚV
Viz Alikvotní úrokový výnos
averze k riziku
Každý investor má na základě svých osobních vlastností jinou míru nechuti k podstupování rizik při investování. Tato nechuť se ve financích označuje jako averze k riziku. Averze k riziku se mění nejen investor od investora, ale i v čase se mění u jednoho jedince. V období globálně zvýšené averze k riziku se investoři vyhýbají rizikovějším (potenciálně výnosnějším) investicím a investují do tzv. bezpečných přístavů (švýcarský frank, zlato apod.), jejichž cena roste.

B

Back office
Oddělení ve finanční instituci, které je zodpovědné za zpracování, vypořádání a další administraci obchodů.
bankovní rada
Nejvyšší řídící orgán centrální banky, který rozhoduje vedle provozních věcí hlavně o měnové politice centrální banky. Hlasování obvykle probíhá prostou většinou hlasů. Česká národní banka má bankovní radu sedmičlennou, členové jsou jmenováni prezidentem na základě jeho vlastního, na nikom nezávislém, výběru.
barel
Jednotka objemu používaná zejména v souvislosti s ropou. 1 barel = 158,97 litrů.
bazický bod
Rozdíl mezi setinami procenta, např. rozdíl mezi 3.20% a 3,25% je 5 bazických bodů (nikoliv 5 setin procenta).
BCPP
(Burza cenných papírů Praha, a.s.). Hlavní organizátor trhu s cennými papíry v České republice.
benchmark
Všeobecně dobře známý cenový index nebo cenný papír, který je považován za průměrného a typického reprezentanta trhu, a s nímž se podobné investice poměřují.
beta
Finanční ukazatel používaný v modelu CAPM (capital asset pricing model). Představuje míru tzv. systematického rizika, tedy toho rizika, které vyplývá z charakteristiky celého trhu, nikoliv jen jednoho konkrétního cenného papíru. Například rozvíjející se trhy jsou obecně považovány za rizikovější než trhy rozvinuté, protože se na nich vystavujeme riziku proměnlivé legislativy apod. Při investování na příslušném trhu tedy není možné se tohoto rizika zbavit. Vysoké riziko však s sebou zpravidla přináší i možnost vyššího výnosu.
bezkupónový dluhopis
Totéž co Zero Bond nebo Dluhopis s nulovým kupónem.
bezriziková výnosová míra
TTeoretická úroková míra, která je nejnižší na trhu a zajišťuje výnos, který není spojen s žádným rizikem – je to tedy jen odměna investorovi za odloženou spotřebu. V praxi je za bezrizikovou výnosovou míru považována výnosová míra z krátkodobých (tj. 3měsíčních) státních pokladničních poukázek.
bezrizikové aktivum
Takové aktivum (=investice), jehož výnosnost za předem definovanou dobu držení až do splatnosti je předem známá a jistá. V praxi neexistuje čisté bezrizikové aktivum, obvykle se za takovou teoretickou investici považují státní pokladniční poukázky.
běžný účet platební bilance
Platební bilance coby statistika všech peněžních toků přes hranice dané země se dělí na běžný účet a kapitálový účet. Běžný účet zachycuje především peněžní toky spojené s pohybem zboží, služeb a některé další méně významné položky (jako transfery). Finanční účet zachycuje především peněžní toky spojené s pohybem kapitálu (přímé zahraniční investice, portfoliové investice apod.). Pro ČR je typické, že běžný účet je dlouhodobě ve schodku, zatímco finanční účet je v přebytku. Pokud je přebytek finančního účtu větší než deficit běžného účtu, koruna má spíše tendenci posilovat a naopak.
bias
Z angličtiny obvykle nepřekládaný výraz naznačující „vychýlení“ či „příklon“ k nějakému názoru. Obvykle používáno ve spojení s měnovou politikou centrální banky a předpokládaným budoucím směřování této měnové politiky.
bid-ask spread
Rozpětí nákup-prodej. Rozdíl mezi nabízenou cenou při nákupu a poptávanou cenu při prodeji finančního aktiva (akcie, kurzu, bankovního depozita apod.) Transakce je chápána ze strany silnějšího partnera, tedy např. ve vztahu banka - klient se jedná o nákup a prodej z pohledu banky.
bilanční suma
Suma všech aktiv nebo suma všech pasiv společnosti, která je uvedena v účetní rozvaze.
BIS
Bank for International Settlement, tj. Banka pro mezinárodní platební styk. Sídlí v Basileji.
blokový obchod
Obchod na burze s velkým objemem jednoho cenného papíru.
blue chips
Nejlikvidnější a nejkvalitnější akcie na trhu. V ČR můžeme za blue chips označit akcie obchodované na pražské burze v systému SPAD.
book value
Hodnota vlastního jmění společnosti.
bps
Zkratka pro basické body. Viz „basické body“.
bond
Totéž co dluhopis nebo obligace. Může ho vydávat stát, obce nebo podniky. Obvykle se jedná o méně rizikový investiční instrument než akcie.
bonita cenného papíru
Kvalita cenného papíru ve smyslu nízkého rizika, že by mohlo dojít ke krachu emitenta cenného papíru a tedy znehodnocení investice.
BROKER
Fyzická i právnická osoba, obchoduje svým jménem na cizí účet (na rozdíl od makléře nebo dealera).
bublina
Viz cenová bublina.
bund
Německý státní dluhopis. Ceny českých státních dluhopisů vykazují vysokou pozitivní korelaci s pohybem cen Bundů, proto při prognózování pohybu cen českých dluhopisů má smysl sledovat vývoj Bundů.
Burza cenných papírů Praha
(BCPP). Hlavní organizátor trhu s cennými papíry v České republice.
buy / sell - back
Viz reverzní repo operace.
býčí trh
Rostoucí trh. Výraz se používá zejména v souvislosti s akciemi.
býk
Investor (zejména na akciovém trhu), který spekuluje na růst cen.

C

call opce
Druh finančního derivátu. Majitel call opce má právo, nikoliv povinnost, koupit nějaké podkladové aktivum. Protistrana se musí jeho rozhodnutí podřídit. Za toto právo platí majitel call opce protistraně tzv. opční prémii.
cap
Druh finančního derivátu spočívající svou konstrukcí v zřetězení několika opcí. Smyslem je z pohledu kupujícího cap zajistit si strop úrokových sazeb z pohyblivě úročeného přijatého úvěru, cenou za toto zajištění je opční prémie placená kupujícím cap. Prodávající cap spekuluje na to, že získá opční prémii.
CAPM
(Capital asset pricing model), model oceňování kapitálových aktiv. Snaží se kvantifikovat a dát do poměru míru rizika a potenciálního výnosu (čím vyšší výnos, tím vyšší riziko).
carry trades
Spekulativní obchody na devizovém trhu. Spekulant si půjčí na úvěr měnu A, která je nízko úročená. Ihned ji smění na měnu B, která je buď vysoce úročená, nebo posiluje k většině světových měn. (Jako vedlejší efekt tím dojde k oslabení měny A a posílení měny B.) Spekulant doufá, že získá držením měny B buď vysoký úrok, anebo kurzové zhodnocení. Po čase (obvykle několik týdnů až měsíců) spekulant ukončí spekulaci, měnu B smění zpět do měny A a splatí počáteční úvěr. (Jako vedlejší efekt tím dojde k posílení měny A a oslabení měny B.) Výnos z držení měny B bude při úspěšné spekulaci vyšší než náklady na úvěr v měně A. Nízko úročená měna A se také někdy nazývá rezervní měna. Rezervní měnou často bývá česká koruna.
cash flow
Rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků (tedy nikoliv mezi výnosy a náklady, na nichž je založeno podvojné účetnictví povinné pro právnické osoby).
cenová bublina
Ceny kurzů (akcií, dluhopisů, komodit, měn apod.) vyhnané spekulacemi nad ekonomicky ospravedlnitelnou úroveň, přičemž většina investorů sice ví, že ceny jsou přehnané, přesto daný investiční instrument dále nakupují ve víře, že se svezou na dalším cenovém růstu a stačí prodat dříve, než cenová bublina praskne.
CEO
(Chief Executive Officer). Nejvýše postavená osoba ve společnosti s výkonnou mocí (výkonný ředitel / generální ředitel).
CFO
(Chief Financial Officer). Nejvýše postavená osoba ve společnosti zodpovědná za finanční oblast (finanční ředitel).
COO
(Chief Operating Officer). Nejvýše postavená osoba ve společnosti zodpovědná za provozní oblast (provozní ředitel)..
cena dluhopisu
Emitent prodá svůj dluhopis investorovi a zaváže se mu platit každý rok kupón a na konci splatnosti navíc nominální hodnotu. Je tedy přesně dáno, jaké příjmy bude investor z vlastnictví dluhopisu mít. Investor za tento dluhopis zaplatí emitentovi určitou cenu, která vychází z aktuální situace na trhu. V případě nízké poptávky je také nízká cena a v případě vysokého zájmu o dluhopis je také vysoká cena. Pokud porovnáme, kolik investor do investice vložil (zaplacená cena) a kolik se mu vrátí (všechny kupóny plus nominální hodnota), zjistíme, jak procentuálně se mu tato investice do dluhopisu zhodnotí (= výnos dluhopisu). Čím méně na počátku investor zaplatí za koupi dluhopisu (čím je nižší cena), tím více se mu procentuálně jeho investice zhodnotí (tím vyšší je výnos). Proto při poklesu cen dluhopisů rostou jejich výnosy a naopak.
cílování inflace
Snaha centrální banky prostřednictvím své měnové politiky udržet inflaci ve svém inflačním cíli. Hlavním nástrojem, který k tomu centrální banka používá, je obvykle správné nastavení úrokových sazeb.
clearing house
Centrum organizované burzou, které fyzicky vypořádává sjednané obchody s cennými papíry. V ČR je jím Univyc .
clearingová banka
Banka, která má tzv. clearingový účet v zúčtovacím centru centrální banky a přes kterou nebankovní člen burzy provádí peněžní vypořádání transakce s cennými papíry.
click fond
Fond (podílový, investiční), který garantuje, že hodnota jeho čistého obchodního jmění (tj. vlastně cena podílového listu) neklesne pod určitou stanovenou hranici, může být jen vyšší. To je ale obvykle vykoupeno tím, že cenový růst opět nemůže být vyšší než nějaké stanovené %. (Možnost cenového pohybu je tedy zpravidla omezena zdola i shora). Vhodný pro konzervativní investory s vyšší averzí k riziku. Tato garance je docílena díky vhodné kombinaci opčních strategií a popřípadě investice do dluhopisů držených do splatnosti.
collar
Smluvní fixování maximálního a minimálního úroku pro pohyblivou úrokovou míru. Collar je spojením dvou finančních nástrojů: cap a floor (viz příslušná hesla).
CPI
Index spotřebitelských cen (consumer price index), index měří míru spotřebitelské inflace, tedy tempo růstu cen v obchodech.
crash
Dramaticky rychlé a výrazné snížení cen na burze obvykle následující po etapě velmi optimistických očekáváních a cenového růstu.
Currency Board
Zvláštní režim devizového kurzu, kdy kurz dané měny A je 100% zavěšen na referenční měnu B (např. na euro či dolar). Měna A se za měnu B směňuje ve fixně daném poměru. Vůči ostatním měnám se kurz měny A pohybuje naprosto stejně jako kurz referenční měny B. (Posiluje-li referenční měna B k dolaru, posiluje k dolaru i měna A). Devizové operace s měnou se přímo odrážejí i v devizových rezervách země.
custodian
Správce aktiv svěřených klientem.
custody transakce
Transakce prováděná správcem aktiv daného klienta, jménem tohoto správce a na účet daného klienta.

Č

černá ekonomika
Nezdaněná část ekonomiky, která zároveň stojí mimo zákon.
čeření účtu
Zakázané jednání obchodníka s cennými papíry, který při poskytování investičních služeb provádí (zbytečné) transakce, jejichž zřejmým účelem je generování provize pro obchodníka.
čisté obchodní jmění (ČOJ)
Aktuální tržní hodnota všech cenných papírů, hotovosti apod., do nichž podílový fond investoval svěřené peníze.
ČNB
Česká národní (centrální) banka.

D

daňový ráj
Místa, kde se platí nízké daně nebo vůbec žádné daně. Zahraniční společnosti se zde často registrují jen papírově, ačkoliv skutečné místo podnikání může být ve zcela jiné zemi.
DAX
Hlavní německý akciový index. Vyskytuje se v několika variantách, např. jako MDAX pro střední podniky, SDAX pro malé podniky nebo DAX 30 pro 30 největších podniků.
dealer
Fyzická i právnická osoba, obchoduje svým jménem a na svůj účet (na rozdíl od makléře nebo brokera).
debetování
Inkaso peněz z účtu nakupujícího.
deflace
Opak inflace, pokles cenové hladiny. (Ceny v obchodech neustále klesají). Deflace je obvykle škodlivá, pokud je dlouhodobá.
delta
Veličina používaná při oceňování opcí podle tzv. Black-Scholesova modelu. Ukazuje vztah mezi hodnotou opce a změnou ceny podkladových aktiv.
den daňové svobody
Část peněz, které vyděláme, odvádíme státu na daních. Den daňové svobody je datem, které pomyslně rozděluje rok na dvě části podle toho, jak velký díl vydělaných peněz je odveden státu. Dnem daňové svody pomyslně přestáváme pracovat pro stát a začínáme vydělávat pro sebe. Každý rok připadá na jiný den, zhruba se však v ČR slaví v polovině června.
Depozitář
Subjekt (nejčastěji banka), který dohlíží na správce podílového nebo jiného fondu, zda je v souladu se zákonem správcovo obchodování s majetkem fondu, oceňování tohoto majetku, dodržování zákonných limitů pro investice a podobně. (Majetek fondu je nejčastěji v podobě cenných papírů).
deprese
Druh hluboké ekonomické recese (viz pojem recese), kdy pokles HDP dosahuje alespoň 10 %. V historii se často s depresí nesetkáváme, klasickou depresí je období 1929 – 1933 v USA, kdy HDP poklesl téměř o 33 %.
derivát
Finanční nástroj, který umožňuje buď zajistit se proti určitému finančnímu riziku (změna devizového kurzu, úrokových sazeb apod.), nebo naopak spekulovat. V zásadě všechny deriváty jsou založeny na principu, že dnes se dohodne transakce a cena, ale fyzicky se transakce splní později (za již dříve dohodnutou cenu bez ohledu na to, že aktuální tržní cena v okamžiku plnění může být odlišná). Dělí se na forwardy, futures, swapy, opce a některé další složitější deriváty. Derivát coby zajištění je vhodný pro právnické osoby i finanční instituce. Derivát coby spekulace je vhodný pouze pro velmi zkušené investory.
devizové rezervy
Centrální banka země obhospodařuje sumu deviz vlastněnou daným státem označovanou jako devizové rezervy. Devizové rezervy jsou složeny z různých měn, největší zastoupení však u evropských zemí mívají měny s největším významem v daném geopolitickém prostoru, tj. euro a dolar. Prodej či naopak nákup části devizových rezerv má význam např. při snaze centrální banky ovlivnit devizový kurz domácí měny nebo při zajišťování devizové likvidity státních orgánů.
DFP
(Delivery free of payment). Bezplatný převod cenných papírů. Vypořádání transakce se provádí pouze na straně cenných papírů.
diskont
Sleva vůči nominální hodnotě.
dividenda
Podíl na zisku vyplácený akciovou společností akcionářům.
dividendový výnos
Dividendový výnos = (čisté dividendy + daň) / (počet akcií * jejich tržní cena) = hrubé dividendy / tržní kapitalizace podniku.
diverzifikace
Rozložení (investic) mezi různými trhy, zeměmi, cennými papíry apod. Tím snížíme riziko, kterému je investor vystaven. Můžeme totiž předpokládat, že například cenový pokles jedné investice bude vykompenzován naopak růstem ceny jiné investice.
DJIA
(Dow Jones Industrial Average). Nejslavnější akciový index světa vytvořený již v 19. století. Dnes obsahuje 30 nejvýznamnějších společností v USA.
dlouhá pozice v měně
Investor má více dané měny ve svých aktivech než v pasivech.
dluhopis Totéž co obligace nebo bond.
dluhopis
(Obligace, bond). Cenný papír. Vydáním a prodejem dluhopisu si emitent půjčuje od kupce dluhopisu (věřitele) peníze ve výši ceny dluhopisu. Koupí dluhopisu vzniká jeho majiteli nárok na pravidelné obvykle roční platby určité částky (kupón) a na konci splatnosti dluhopisu na vrácení jistiny. Obvykle se vydávají se splatností 1 rok až 50 let.
dluhopis na PAR
Označení pro vzácně nastávající situaci, kdy tržní cena dluhopisu se rovná jeho nominální hodnotě.
dluhopis s diskontem
Označení pro situaci, kdy tržní cena dluhopisu je nižší než jeho nominální hodnota.
dluhopis s nulovým kupónem
Totéž co zero bond. U tohoto dluhopisu emitent neplatí majiteli kupón, ale jen nominální hodnotu. Tyto dluhopisy, zejména pokud mají dlouhou dobu splatnosti, mají obvykle velmi volatilní ceny a jsou proto vhodné ke spekulaci na změnu jejich ceny. Naopak jsou obvykle méně vhodné pro drobné investory.
Dluhopis s prémií
Označení pro situaci, kdy tržní cena dluhopisu je vyšší než jeho nominální hodnota.
Dow Jones Industrial Average
(DJIA). Nejslavnější akciový index světa vytvořený již v 19. století. Dnes obsahuje 30 nejvýznamnějších společností v USA.
duální listing
Obchodování s jednou emisí akcií současně na více burzách.
Due Dilligence
Velmi podrobné prověření společnosti po účetní i právní stránce. Zpravidla se provádí při emisi nových cenných papírů nebo při akvizici společnosti.
durace
Průměrná doba návratnosti, za jakou se nám vrátí peníze vložené do určité investice. Čím vyšší durace (čím vyšší průměrná doba návratnosti vložených prostředků), tím obvykle vyšší kolísavost ceny daného finančního instrumentu a tedy vyšší rizikovost takové investice. Pojem se používá zejména ve spojení s dluhopisy.
DVP
(Delivery versus payment). Úplatný převod cenných papírů, dodání proti platbě. Převedení tvoří dvě operace: převod peněžních prostředků a převod cenných papírů. Opakem je DFP (Delivery free of payment).

E

EBIT
(Earnings before Interest and Taxes, Provozní zisk). Zisk před odečtením úrokových nákladů a před zdaněním.
EBITDA
(Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Zisk před započtením úroků, daní a odpisů.
EBT
(Earnings before taxation, hrubý zisk). Zisk před zdaněním.
ECB
Evropská centrální banka, centrální banka eurozóny. Sídlí ve Frankfurtu.
elasticita
Míra schopnosti jedné (ekonomické) veličiny reagovat na změnu druhé veličiny o 1 %. Nejtypičtějším příkladem elasticity je cenová elasticita poptávky, tj. míra citlivosti poptávky spotřebitele po konkrétním zboží na změnu jeho ceny o 1 %. Různých elasticit se však v ekonomii sleduje velké množství.
emerging markets
Obecné označení pro „nově se rozvíjejí“ trh nebo ekonomiku. Zpravidla jde o finanční trh země, který nemá ještě moc dlouhou historii, a nestihl se tedy plně rozvinout do podoby známé v anglosaských zemích či v západní Evropě. Tato menší rozvinutost s sebou obvykle nese rizika v podobě častěji se měnících zákonů, zvýšené volatility cen apod., což bývá odměněno možností vyšších výnosů při investování na těchto trzích.
emise
Cenné papíry stejného druhu, které jsou vydány stejnou osobou ve stejné formě, se stejnými právy a které mají stejné označení.
emisní ážio
Rozdíl mezi emisní cenou akcie a její jmenovitou hodnotou (pokud je jmenovitá hodnota vyšší, jde o disážio).
emisní disážio
Označení pro emisní ážio (tj. rozdíl mezi emisní cenou akcie a její jmenovitou hodnotou) v situaci, kdy je jmenovitá hodnota vyšší než emisní cena.
emitent
Subjekt vydávající cenný papír.
EONIA
(Euro OverNight Index Average) je úroková sazba se splatností do druhého dne. Je stanovovaná jako vážený průměr mezibankovních úrokových sazeb se splatností do 2. dne v eurozóně kótovaných bankami zahrnutmi do šetření. Podobnějako EURIBOR je signální úrokovou sazbou. (EURIBOR se však stanovuje až pro splatnosti začínající od jednoho týdne.)
EPS
(Earnings per share). Zisk společnosti na jednu akcii)
ERM II
Mechanismus směnných kurzů. Každá země musí před vstupem do eurozóny zůstat alespoň 2 roky v tomto mechanismu. V rámci ERM II je definována tzv. centrální parita neboli středový kurz. Kolem centrální parity může kurz kolísat v rozmezí +/- 15% (popřípadě jiné procento, pokud se tak daná země s autoritami eurozóny dohodne). Smyslem je zabezpečit relativní stabilitu devizového kurzu kandidátské země před vstupem do eurozóny.
EURIBID
(Euro Interbank Bid Rate) je neformální označení pro protějšek EURIBORu. Je to průměrná úroková sazba, za kterou banky poptávají půjčky v eurech po jiných bankách na mezibankovním peněžním trhu (tj. jsou ochotny si půjčit). Zatímco EURIBOR oficiálně stanovuje jako referenční sazbu Evropská centrální banka, EURIBID v oficiální podobě neexistuje a výraz nepoužívá jen neformálně.
EURIBOR
(Euro Interbank Offered Rate) je referenční úroková sazba založená na průměru úrokových sazeb, za které banky nabízí půjčky v eurech jiným bankám na mezibankovním peněžním trhu. EURIBOR se používá jako signální či referenční sazba podobně, jako např. LIBOR pro depozita v USD či GBP nebo jako PRIBOR pro depozita v CZK. Je stanovován denně v 11:00 Evropskou centrální bankou. Vyhlašuje se pro splatnosti od 1 týdne do 1 roku.
Eurosystém
Evropská centrální banka (ECB) plus národní centrální banky členských zemí eurozóny.
eurozóna
Území těch členských států Evropské Unie, které přijaly euro jako svou společnou měnu.
EVA
(Economic Value Added, ekonomická přidaná hodnota). Ukazatel měřící finanční výkonnost podniku.
evropská opce
Opce, která dává kupci opce právo požadovat na prodejci opce realizaci předmětu opce jen k okamžiku splatnosti opce. Naproti tomu americká opce dává toto právo kdykoliv během života opce až do data splatnosti. Bližší vysvětlení pojmu opce viz příslušné heslo.
Evropský systém centrálních bank
Evropská centrální banka (ECB) plus národní centrální banky členských zemí Evropské Unie.
expanzivní politika
Politika centrální banky (měnová) nebo vlády (fiskální), která obvykle vede ke zvýšení hospodářského růstu, snížení nezaměstnanosti a zvýšení inflace. Bývá doprovázena snížením anebo růstem deficitu státního rozpočtu.

F

factoring
Krátkodobé financování společnosti prostřednictvím prodejem pohledávek třetí straně (faktorovi). Faktor přebírá veškerá rizika spojená s pohledávkami a jejich vymáháním.
fair value
„Správná hodnota“, objektivní hodnota, férová cena. Jde spíše o teoretickou konstrukci, fair value nelze nijak přesně vypočítat. V hypotetickém případě dokonalé konkurence by byla rovna ceně na trhu. V reálném světě není přímo pozorovatelná na trhu.
FDI
Přímé zahraniční investice (foreign direct investments), investice ze zahraničí do domácí ekonomiky, které převyšují 30% hodnoty daného podniku, do něhož je investováno. Může jít např. o koupi podniku zahraničním kapitálem nebo o postavení podniku zcela nového.
Fed
Centrální banka USA.
fill or kill
Druh pokynu investora vůči obchodníku s cennými papíry. Pokyn musí být po doručení na burzu okamžitě a úplně uspokojen, a nelze-li tak učinit, pak musí být ihned zrušen.
finanční účet platební bilance
Platební bilance coby statistika všech peněžních toků přes hranice dané země se dělí na běžný účet a kapitálový účet. Běžný účet zachycuje především peněžní toky spojené s pohybem zboží, služeb a některé další méně významné položky (jako transfery). Finanční účet zachycuje především peněžní toky spojené s pohybem kapitálu (přímé zahraniční investice, portfoliové investice apod.). Pro ČR je typické, že běžný účet je dlouhodobě ve schodku, zatímco finanční účet je v přebytku. Pokud je přebytek finančního účtu větší, než deficit běžného účtu, koruna má spíše tendenci posilovat a naopak.
fiskální politika
Politika vlády, kterou se vláda snaží ovlivňovat ekonomiku. Obvykle se snaží udržovat nízkou nezaměstnanost nebo vysoký hospodářský růst. Slouží jí k tomu státní rozpočet. Pokud vláda zvýší výdaje ze státního rozpočtu (třeba i za cenu deficitu rozpočtu), mělo by teoreticky dojít ke snížení nezaměstnanosti a zvýšení hospodářského růstu. V praxi je ale diskutabilní, zda deficit státního rozpočtu skutečně vede k těmto cílům. Navíc pokud dosahuje státní rozpočet dlouhodobě vysokých deficitů, roste rychle veřejný dluh a ten začne ekonomiku naopak poškozovat.
fixing
Centrální banka obvykle vyhlašuje každý den „oficiální“ hodnotu devizového kurzu, úrokových sazeb nebo dalších veličin. Tato oficiální, zafixovaná hodnota se označuje jako fixing. Používá se například pro účetní či daňové účely. Devizový kurz či úrokové sazby se totiž v tržním prostředí během dne plynule mění a nebylo by tudíž jasné, jaký konkrétní kurz či sazbu pro daný den použít. Stanovování fixingu se provádí na základě algoritmu z hodnot, které nahlásí centrální bance referenční banky coby aktuální tržní hodnoty ve stanovený okamžik.
Flexibilní kurz
Synonymum pro floating. Viz „floating“.
floating
Devizový kurz, který „má dovoleno“ od centrální banky volně se pohybovat, tj. oslabovat i posilovat podle aktuálního vývoje nabídky a poptávky po dané měně. V praxi se málokdy vyskytuje zcela čistý floating, obvykle se centrální banky více či méně snaží vyhlazovat velmi výrazné výkyvy kurzu tzv. devizovými intervencemi nebo jinými nástroji centrální banky. Potom hovoříme o řízeném floatingu nebo dirty floatingu. Příkladem řízeného floatingu je česká koruna, dolar nebo euro.
floor
Druh finančního derivátu spočívající svou konstrukcí v zřetězení několika opcí. Smyslem je z pohledu kupujícího floor zajistit si minimální úrokovou sazbu u pohyblivě úročeného depozita, dluhopisu apod. Cenou za toto zajištění je opční prémie placená kupujícím floor. Prodávající floor spekuluje na to, že získá opční prémii.
FOMC
Sbor prezidentů místních poboček a ústředí americké centrální banky Fed. Rozhoduje o základních krocích měnové politiky, zejména pak o nastavení úrokových sazeb. Hlasovací právo mezi členy rotuje.
fond akciový
Podílový nebo investiční fond zaměřený především (ale nejen) na investování do veřejně obchodovaných akcií. Patří mezi rizikovější, ale potenciálně výnosnější.
fond derivátový
Podílový nebo investiční fond zaměřený především (ale nejen) na investování do finančních derivátů (forwardů, swapů, opcí, futures). Patří mezi velmi rizikové, ale potenciálně velmi výnosné.
fond dividendový
(=fond důchodový). Podílový nebo investiční fond, který své zisky vyplácí formou dividend a tudíž zisky nereinvestuje. Je vhodný pro investory, kteří upřednostňují pravidelný příjem. Dividendy musí investor sám zdanit.
fond důchodový
(=fond dividendový). Podílový nebo investiční fond, který své zisky vyplácí formou dividend a tudíž zisky nereinvestuje. Je vhodný pro investory, kteří upřednostňují pravidelný příjem. Dividendy musí investor sám zdanit.
fond dluhopisový
Podílový nebo investiční fond zaměřený především (ale nejen) na investování do veřejně obchodovaných dluhopisů. Patří mezi středně rizikové, a také středně výnosné.
fond fondů
(=fond střešní). Podílový nebo investiční fond zaměřený především na investování do podílových listů či akcií jiných fondů. Patří mezi méně rizikové, ale také méně výnosné.
fond střešní
(=fond fondů). Podílový nebo investiční fond zaměřený především na investování do podílových listů či akcií jiných fondů. Patří mezi méně rizikové, ale také méně výnosné.
fond garantovaný
(=Fond zaklikaný, zajištěný, click fond). Viz heslo „click fond“.
fond zaklikaný
(=Fond garantovaný, zajištěný, clic fond). Viz heslo „click fond“.
fond globální
Podílový nebo investiční fond zaměřený na investice (nejčastěji do cenných papírů) rozložené po celém světě. Těžiště však bývá v Evropské unii a USA. Rizikovost a potenciální výnosnost záleží zejména na typu investičních instrumentů, do kterých je investováno (akcie, dluhopisy, peněžní trh apod.). Problémem bývá kurzové riziko podstupované při investicích v teritoriu s jiným než domácím platidlem.
fond High-Yield
Podílový nebo investiční fond zaměřený především (ale nejen) na investování do cenných papírů s nízkou bonitou (málo bonitní dluhopisy – tzv. Junk bonds, nebo málo bonitní akcie – tzv. padlí andělé). Patří mezi velmi rizikové, ale také potenciálně velmi výnosné.
fond investiční
Právnická osoba (na rozdíl od podílového fondu s vlastní právní subjektivitou), která nabízí profesionální správu úspor a tím umožňuje kolektivní investování drobným investorům. Majetek shromažďuje upisováním akcií, jednotliví investoři jsou tedy akcionáři fondu. Může být otevřený (zřídka) nebo uzavřený.
fond komoditní
Podílový nebo investiční fond zaměřený především na investování do komodit. Patří mezi velmi rizikové, ale potenciálně také velmi výnosné.
fond národní
Podílový nebo investiční fond zaměřený na investice (nejčastěji do cenných papírů) v domovské zemi. Rizikovost a potenciální výnosnost záleží zejména na typu investičních instrumentů, do kterých je investováno (akcie, dluhopisy, peněžní trh apod.). Výhodou bývá odstranění kurzového rizika vyplývajícího z případného investování v teritoriu s jiným než domácím platidlem.
fond odvětvový
Podílový nebo investiční fond zaměřený především (ale nejen) na investování do cenných papírů v konkrétním odvětví. Patří mezi více rizikové, ale potenciálně také více výnosné.
fond otevřený
Podílový nebo investiční fond, do něhož může investor kdykoliv vstoupit a také z něj vystoupit (tím, že odprodá svůj podíl zpět fondu) a získat zpět hotové peníze, aniž by existovaly výpovědní lhůty či jiná omezení. Fond má povinnost cenný papír zpět odkoupit. Vystoupení z fondu však bývá znevýhodněno poplatkem spojeným se zpětným odkupem podílových listů (u podílového fondu) či akcií (u investičního fondu). Cena podílového listu se odvíjí od hodnoty čistého obchodního jmění připadajícího na daný počet podílů.
fond peněžního trhu
Podílový nebo investiční fond zaměřený především na investování na peněžním trhu, tj. státních pokladničních poukázek či bankovních depozit. Patří mezi nejméně rizikové, a také nejméně výnosné.
fond reinvestiční
Podílový nebo investiční fond, který své zisky nevyplácí formou dividend, ale reinvestuje je. Je vhodný pro investory, kteří upřednostňují zhodnocování držených cenných papírů před pravidelnými příjmy.
fond small caps
Podílový nebo investiční fond zaměřený především (ale nejen) na investování do akcií menších podniků, u kterých se předpokládá, že jsou sice rizikovější, ale mají větší růstový potenciál. Patří mezi poměrně rizikové, ale také poměrně výnosné.
fond smíšený
(= fond balancovaný). Podílový nebo investiční fond zaměřený na investice jak do akcií, tak dluhopisů (popřípadě do dalších investičních instrumentů zejména na peněžním trhu). Patří mezi středně rizikové a také středně výnosné.
fond balancovaný
Viz fond smíšený.
fond zelený
Podílový nebo investiční fond zaměřený zejména na investice do akcií (nebo jiných cenných papírů) ekologicky orientovaných firem. Patří mezi mírně rizikovější, ale také mírně výnosnější.
fond uzavřený
Podílový nebo investiční fond, který vydává určitý počet podílových listů (u podílového fondu) či akcií (u investičního fondu), s nimiž se obchoduje na sekundárním trhu za jejich tržní hodnotu. Fond nemá povinnost tyto cenné papíry zpětně odkupovat od investorů. Pokud majitel takového cenného papíru nenalezne odpovídající kupce cenného papíru, nemůže z fondu vystoupit. Tržní hodnota přitom může být jak nad tržní hodnotou, tak i pod tržní hodnotou odpovídajícího podílu portfolia fondu.
FOREX
Lehce slangový výraz pro devizový trh.
forward
Druh finančního derivátu. Dnes se dohodne cena (tzv. forwardová cena), za jakou se uskuteční v budoucnu dodávka zboží, akcie, měny apod. V okamžiku fyzického uskutečnění transakce se platí již dříve dohodnutá (forwardová) cena bez ohledu na to, že aktuální tržní cena v okamžiku plnění již může být odlišná. Forward umožňuje buď zajistit se proti určitému finančnímu riziku (změna devizového kurzu apod.), nebo naopak spekulovat. Forward coby zajištění je vhodný pro právnické osoby, které jej obvykle uzavírají s bankami. Derivát coby spekulace je vhodný pouze pro velmi zkušené investory.
forwardová cena
Název ceny, která se používá v obchodech s finančními deriváty. Forwardová cena obchodu se dohodne dnes, ale transakce fyzicky proběhne později za již dříve dohodnutou forwardovou cenu bez ohledu na to, že aktuální tržní cena v okamžiku plnění může být odlišná.
FRA kontrakt
Druh finančního derivátu, spočívajícího v dnešní domluvě o budoucí jednorázové výměně dvou plateb. Jedna strana zaplatí druhé pevně dohodnutou částku, druhá strana zaplatí první variabilní platbu, která se odvozuje od aktuálních tržních úrokových podmínek. Tato variabilní platba může být stanovena například jako 3-měsíční PRIBOR. (V praxi nedochází ke skutečné platbě obou částek, ale jen ta strana, která má zaplatit vyšší částku, dorovná druhé rozdíl.) FRA kontrakt se používá hlavně pro zajištění proti pohybu úrokových sazeb, lze ale použít i pro spekulaci. Určen hlavně pro právnické osoby a finanční instituce.
FRA sazby
Úroková sazba, která se používá v případě FRA kontraktu. FRA kontrakt spočívá v dnešní domluvě o budoucí jednorázové výměně dvou plateb. Jedna strana zaplatí druhé pevně dohodnutou platbu, druhá strana zaplatí první variabilní platbu. Pevně dohodnutá částka se stanoví jako FRA sazba krát určitá částka. Druhá strana platí první variabilní platbu, která se stanoví jako tržní úroková sazba (např. 3-měsíční PRIBOR v příslušný okamžik platby) krát daná částka. (V praxi nedochází ke skutečné platbě obou částek, ale jen ta strana, která má zaplatit vyšší částku, dorovná druhé rozdíl.) FRA kontrakt se používá hlavně pro zajištění proti pohybu úrokových sazeb, lze ale použít i pro spekulaci. FRA sazby se stanovují pro různé splatnosti (od 1 měsíce do 1 roku). Jsou určovány očekáváním ohledně vývoje tržních úrokových sazeb. Pokud se očekává růst tržních úrokových sazeb (PRIBORu), rostou i FRA sazby a naopak. Proto se z výše FRA sazeb dá usoudit na očekávání investorů ohledně budoucího vývoje úrokových sazeb.
FRN
Totéž co VAR bondy. Dluhopisy s variabilním kupónem. Kupón není definován jako předem dané procento z nominální hodnoty, ale jako předem neznámé procento z nominální hodnoty, které se odvozuje od aktuálního vývoje úrokových sazeb na trhu.
FTSEurofirst 300
Akciový index 300 největších západoevropských společností.
fundamentální analýza
Prognózování vývoje kurzu, akcie, dluhopisu apod. především na základě fundamentálních faktorů. Obvykle pracuje s nejrůznějšími modely.
fundamentální faktory
Faktory ovlivňující kurz, úrokové sazby či ceny určitého investičního instrumentu, které souvisí s makroekonomickou situací, stavem odvětví či daného podniku. Patří sem sledování aktuálně zveřejňovaných makroekonomických ukazatelů, výroků tvůrců hospodářské politiky, v případě akcií zveřejnění hospodářských výsledků podniků a další. Obchodování je někdy ovlivňováno spíše psychologickými faktory, jindy spíše fundamentálními nebo technickými.
futures
Druh finančního derivátu. Obdoba forwardu, ale na rozdíl od forwardu je futures obchodováno pouze na derivátové burze. V ČR taková burza neexistuje.
fúze
Splynutí dvou společností do jedné, přičemž obvykle vzniká nový subjekt.

G

GAAP
(Generally Accepted Accounting Principles), všeobecné účetní standardy. Jsou mezinárodně uznávané, používají se hlavně v USA.
gama
Veličina používaná při oceňování opcí podle tzv. Black-Scholesova modelu. Ukazuje vztah mezi veličinou „delta“ (viz příslušné heslo) a tržní hodnotou podkladových aktiv.
GDR
Viz Globální depozitní certifikáty
gilts
Státní dluhopisy vydané Velkou Británií, Jižní Afrikou nebo Irskem.
globální depozitní certifikáty
(GDR – Global Depository Receipt). Část akcií domácí akciové společnosti ze země A je skoupena zahraniční bankou ze země B. Banka naproti těmto akciím vydá cenné papíry označené jako GDR. GDR se následně mohou obchodovat na trhu země B. Smyslem transakce se umožnit obchod s akciemi původní společnosti na zahraničím trhu, aniž by bylo nutné absolvovat často náročnou administrativu.
goodwill
Finanční výraz pro dobré jméno nebo pověst podniku. V účetnictví je hodnota goodwillu kvantifikovatelná, což má praktický význam zejména při akvizicích nebo fůzích.

H

HDP
Hrubý domácí produkt. Souhrn všeho zboží a služeb vyrobených v dané zemi za jeden rok. Obvykle se uvažuje, že země s vyšším HDP na hlavu má také vyšší životní úroveň. Takové kategorické soudy jsou však velmi ošidné vzhledem k tomu, že životní úroveň zahrnuje i oblasti, které HDP nedokáže zachytit. Lepší ukazatel výkonnosti ekonomiky ale zatím neexistuje.
hedging
Totéž co zajišťování se. Výraz se používá zejména v souvislosti se zajišťováním se na derivátovém trhu proti finančním tržním rizikům (pohyb kurzů, úrokových sazeb apod.).
hladina odporu
Totéž jako resistence. Pokud cena roste (kurz zpevňuje), občas se zastaví na určité úrovni, která je z nějakého psychologického důvodu významná. Může to být například historické maximum, úroveň kurzu, na které už jednou centrální banka intervenovala, nějaká „kulatá hodnota“, jako třeba kurz 1 EUR = 1 USD, cena akcie rovnající se 100 Kč apod. Na této úrovni se obvykle růst ceny (posilování kurzu) zabrzdí, protože tuto resistenci je z psychologických důvodů obtížné prolomit. Pokud ale už k prolomení resistence dojde, cena či kurz zase poměrně rychle posílí až k následující resistenci. Opakem resistence pro případ oslabování je support.
hladina podpory
Totéž jako support. Pokud cena klesá (kurz oslabuje), občas se zastaví na určité úrovní, která je z nějakého psychologického důvodu významná. Může to být například historické minimum, úroveň kurzu, na které už jednou centrální banka intervenovala, nějaká „kulatá hodnota“, jako třeba kurz 1 EUR = 1 USD, cena akcie rovnající se 100 Kč apod. Na této úrovni se obvykle pokles ceny (oslabování kurzu) zabrzdí, protože tento support je z psychologických důvodů obtížné prolomit. Pokud ale už k prolomení supportu dojde, cena či kurz zase poměrně rychle oslabí až k následujícímu supportu. Opakem supportu pro případ posilování je resistence.
holandská aukce
Forma aukce, kdy účastníci aukce podávají své cenové nabídky a po skončení časového limitu manažer aukce seřadí podané nabídky od nejvyšší ceny k nejnižší. Předmět aukce (například cenné papíry) je poté prodán těm zájemcům, kteří nabídli nejvyšší ceny, to to právě za tuto nabídnutou cenu. Výnos z americké aukce je obvykle vyšší než v případě holandské aukce.
holubice
Centrální bankéř preferující hospodářský růst před nízkou inflací. V praxi se to obvykle projevuje preferencí nižších úrokových sazeb, než jaké preferují takzvaní jestřábi.
hrubá marže
Rozdíl mezi tržbami za prodané zboží a náklady vynaloženými na výrobu.
hrubá tvorba fixního kapitálu
Totéž, co investice do strojů, zařízení apod. (včetně odpisů).
hrubý zisk
(EBT, Earnings before taxation). Zisk před zdaněním.
hypoteční zástavní list
(HZL). Dluhopis, který je krytý pohledávkami z hypotečních úvěrů, a má tudíž malé riziko nesplacení. HZL vydávají jen banky s hypotéční licencí.
HZL
(Hypoteční zástavní list). Dluhopis, který je krytý pohledávkami z hypotečních úvěrů, a má tudíž malé riziko nesplacení. HZL vydávají jen banky s hypotéční licencí.

I

IFO
Německý ekonomický institut měsíčně zveřejňuje index ekonomické důvěry IFO založený na průzkumu mezi manažery podniků. Index obvykle velmi dobře prognózuje růst HDP, proto je investory bedlivě sledován. Čím vyšší index, tím lepší průměrné očekávání manažerů ohledně budoucího ekonomického vývoje.
Imunizace
Způsob zajištění portfolia (zejména dluhopisů) tak, aby pohyb úrokových sazeb neovlivňoval tržní hodnotu portfolia.
indexový fond
Podílový nebo investiční fond zaměřený především na investování do finančních opcí na akciové nebo jiné indexy. Patří mezi středně rizikové a středně výnosné.
index spotřebitelských cen
Index měří míru spotřebitelské inflace, tedy tempo růstu cen v obchodech. Označuje se CPI.
Index výrobních cen
Index měří míru inflace cen výrobců, tedy tempo růstu výrobních cen. Označuje se PPI.
inflační cíl
Cíl, který si stanovuje centrální banka pro inflaci. Centrální banka se snaží svou měnovou politikou ovlivňovat inflaci tak, aby byla neustále v tomto inflačním cíli. Např. ČNB si inflační cíl stanovuje jako koridor (inflace bude od ?% do ?%), ECB si stanovuje, že inflace bude nižší než 2%.
intervence
Centrální banka málokdy zcela ponechá devizový kurz tržním silám – to by mohlo vést z pohledu centrální banky k nežádoucím příliš prudkým výkyvům (prudkému posilování či oslabování kurzu). Nejčastějším zásahem centrální banky, který má ovlivnit kurz v požadovaném směru, je intervence centrální banky na devizovém trhu. Při snaze oslabit domácí měnu centrální banka skupuje od bank cizí měnu (domácí měnu tím nabízí), a vytváří tak větší nabídku domácí měny. Přebytek nabídky domácí měny nad poptávkou vede k okamžitému zlevnění domácí měny, neboli k jejímu oslabení. Při snaze posílit domácí měnu centrální banka naopak nabízí k prodeji měnu cizí. Pokud jsou intervence centrální banky na devizovém trhu očekávané, může být jejich účinek diskutabilní a může vymizet během několika hodin.
intervenční nákup
Náhradní dodání cenných papírů za placenou cenu organizované vypořádacím systémem burzy (v ČR Univycem) v případě, že prodávající strana není schopna dodržet své závazky vyplývající z automatického obchodu.
intervenční prodej
Náhradní dodání peněz za cenné papíry organizované vypořádacím systémem burzy (v ČR Univycem) v případě, že kupující strana není schopna dodržet své závazky vyplývající z automatického obchodu.
inverzní výnosová křivka
Klesající výnosová křivka. Čím delší je splatnost, tím nižší je výnos. Inverzní výnosová křivka je vzácná a signalizuje, že peněžní trh očekává výrazný pokles úrokových sazeb.
investiční horizont
Doba, na níž je naplánována investice.
investiční limit
Zákon, statut fondu či například prospekt cenného papíru mohou stanovit maximální povolené meze pro investování do jednoho konkrétního investičního instrumentu, skupiny cenných papírů, odvětví apod. Smyslem stanovení investičních limitů je omezení podstupovaného rizika.
investiční společnost
Finanční instituce (obvykle banky) zakládají investiční společnosti, které jsou profesionálními správci úspor drobných střadatelů. Tyto investiční společnosti zakládají obvykle celou řadu podílových fondů zaměřených na různé typy investic (do akcií, dluhopisů, peněžního trhu apod.) a jejich portfolia spravují. Podílový fond je tak organizační složka investiční společnosti, nemá vlastní právní subjektivitu, tu má jen investiční společnost.
IPO
(Initial Public Offering). První veřejná nabídka akcií společnosti. Výraz se používá zejména v souvislosti s uvedením společnosti na burzu.
IRS kontrakt
(=Úrokový swap), druh finančního derivátu, spočívajícího v opakující se výměně dvou plateb obvykle jednou za půl roku. Jedna strana platí druhé pevně dohodnutou částku, druhá strana platí první variabilní platbu, která se odvozuje od aktuálních tržních úrokových podmínek. Tato variabilní platba může být stanovena například jako 3-měsíční PRIBOR. (V praxi nedochází ke skutečné platbě obou částek, ale jen ta strana, která má zaplatit vyšší částku, dorovná druhé rozdíl.) IRS se používá hlavně pro zajištění proti pohybu úrokových sazeb, lze ale použít i pro spekulaci. Určen hlavně pro právnické osoby a finanční instituce.
IRS sazby
Úroková sazba, která se používá v případě IRS kontraktu (=úrokového swapu). IRS kontrakt spočívá v opakující se výměně dvou plateb obvykle jednou za půl roku. Jedna strana platí druhé pevně dohodnutou částku, která se stanoví jako IRS sazba krát určitá částka. Druhá strana platí první variabilní platbu, která se stanoví jako tržní úroková sazby (např. 3-měsíční PRIBOR v příslušný okamžik platby) krát daná částka. (V praxi nedochází ke skutečné platbě obou částek, ale jen ta strana, která má zaplatit vyšší částku, dorovná druhé rozdíl.) IRS kontrakt se používá hlavně pro zajištění proti pohybu úrokových sazeb, lze ale použít i pro spekulaci. IRS sazby se stanovují pro různé splatnosti (od 1 roku do 10 nebo i více let). Jsou určovány aktuální situací na trhu, vývojem nabídky a poptávky. IRS sazby se pohybují stejným směrem jako výnosy dluhopisů. Pokud výnosy dluhopisů klesají, klesají i IRS sazby a naopak.
ISIN
(International Securities Identification Number). Mezinárodní identifikační číslo, které je přidělováno každému cennému papíru obchodovanému na veřejných trzích.
ISM
Americký institut pro řízení zásob (Institute for Supply Management) měsíčně publikuje index založený na průzkumu mínění nákupních manažerů – odtud české označení „Index nákupních manažerů“. Index měří sílu hospodářského růstu. Ačkoliv jeho predikční schopnosti jsou obvykle o něco horší než například u německého IFO indexu, je finančními trhy podrobně sledován.

J

jistina
Zbývající dosud nesplacená hodnota dluhu bez úroků.
jestřáb
Centrální bankéř preferující nízkou inflaci před hospodářským růstem. V praxi se to obvykle projevuje preferencí vyšších úrokových sazeb, než jaké preferují takzvané holubice.
joint-venture
Společný podnik několika společností, které participují na kapitálu zakládané joint-venture a/nebo na řízení. Joint-venture jsou často účelově zakládané pro konkrétní projekt a obvykle se orientují na projekty, které mají vyšší míru rizika a tedy i vyšší očekávaný výnos.

K

kapitálové zhodnocení
Růst tržní hodnoty investice.
kapitálový trh
Součást finančního trhu, na němž se obchoduje jen s instrumenty se zbývající splatností větší než 1 rok.
kapitálový výnos
Rozdíl mezi tržní hodnotou investice (aktiva) a jeho původní kupní cenou.
Kartel
Neformální a nezákonné uskupení firem, jehož cílem je získat výhody prostřednictvím nekalých praktik (nejčastěji jde o dohodu o společné cenové politice). Nejznámějším legální kartelem je sdružení zemí vyvážejících ropu OPEC.
kmenová akcie
Klasická akcie, jichž je většina, která nemá žádná přednostní práva při rozdělení zisku (dividendy)..
kolaterál
Zástava v podobě cenného papíru s vysokou bonitou (nejčastěji státní dluhopis), která se používá u Buy / sell – back a Sell / buy back operací.
kolektivní investování
Svěření úspor za účelem investování profesionálnímu správci, který shromažďuje peníze od velkého okruhu osob. Výhodou je snížení rizika při profesionální správě úspor i možnost investování do oblastí, kam by jednotlivec nemohl investovat kvůli malému objemu svých úspor.
komunální dluhopis
Dluhopis vydaný obcí nebo jinou samosprávní jednotkou.
konjunktura
Vrcholná fáze hospodářského cyklu, kdy tempo růstu HDP dosahuje nejvyšších hodnot.
korekce
Negace předešlého trendu (u kurzu akcie, dluhopisů, měny, úrokových sazeb apod.). Obvykle se hovoří o korekci tehdy, pokud má obrat trendu nádech „návratu ke správné hodnotě“. Je však diskutabilní, zda lze takovou správnou hodnotu stanovit.
kótovaný cenný papír
Cenný papír, který je přijat k obchodování na veřejném trhu (tj. na burze nebo mimoburzovním obchodním systému typu RM - Systém).
krátká pozice v měně
Investor má více dané měny ve svých pasivech než v aktivech (měnu dluží).
krátký prodej
Investor prodá něco, co nemá a musí si to půjčit. Smyslem je spekulace na pokles ceny. Například krátký prodej eur za koruny znamená, že investor si půjčí eura, ta prodá a čeká, až oslabí ke koruně. Až se tak stane, koupí eura (se ziskem) zpět a vrátí původnímu majiteli. Pokud byla investorova očekávání chybná a euro naopak posílilo ke koruně, má investor ztrátu. Jedná se běžnou taktiku na finančním trhu.
kupón dluhopisu
Emitent (stát, podnik, obec apod.) vydá dluhopis s určitou nominální hodnotou, např. 10.000,- Kč. Tuto nominální hodnotu se zavazuje kupci dluhopisu (investorovi) zaplatit v době splatnosti dluhopisu, což je obvykle za několik let (např. za 5 let). Navíc se emitent zavazuje kupci dluhopisu platit pravidelné (obvykle roční) platby, takzvané kupóny (např. 6% z nominální hodnoty = 600 Kč). Pokud investor drží dluhopis až do splatnosti a pokud mezitím emitent nezkrachuje, má investor garantováno, že dostane vyplaceny všechny kupóny a na konci i nominální hodnotu (tedy po 5 let bude dostávat 600 Kč jako kupón a na konci navíc dostane 10.000 Kč jako nominální hodnotu, tj. celkem 13.000,- Kč). Pozor, kupón je něco jiného než výnos dluhopisu! (viz heslo výnos dluhopisu)
Kupónová sazba
Velikost kupónu u dluhopisu (viz heslo kupón dluhopisu) vyjádřená jako procento z nominální hodnoty dluhopisu
kurzové riziko
Riziko ztráty plynoucí ze změny devizového kurzu. Např. podnik v EU vyváží zboží do USA a inkasuje dolary. Dolary musí směnit na domácí eura. V případě, že kurz eura k dolaru neustále kolísá, vystavuje se podnik nebezpečí, že za inkasované dolary vždy dostane jiný počet eur. V případě oslabení eura dostane podnik za dolary více eur. Pokud euro posiluje, podnik naopak dostává po směně stále méně eur. Proti kurzovému riziku se lze zajistit prostřednictvím finančních derivátů.

L

large cap
Společnost s velkou tržní kapitalizací (není ustálená definice, jak velká tato kapitalizace musí být).
lednový efekt
Empiricky vysledovaná zákonitost, kdy lednové výnosnosti akcií bývají statisticky nadprůměrně často vyšší ve srovnání s jinými měsíci v roku.
LIBOR
Mezinárodně uznávaná úroková sazba, za kterou si banky v eurozóně, Británii nebo USA mezi sebou navzájem půjčují peníze. Stanovuje se v Londýně pro různé splatnosti od 1 dne až do 1 roku. Stanovuje se v různých variantách v dolarech, librách nebo eurech (LIBOR v eurech je konkurencí k EURIBORu a liší se od něj jen zanedbatelně). Úrokové sazby bank pro klienty se často stanovují jako LIBOR + určitá přirážka. Pokud vzroste LIBOR, vzrostou i konečné sazby bank pro klienty.
likvidita trhu
Při velké likviditě na trhu obchoduje hodně hráčů, obchody jsou uzavírány často. Za takové situace každý obchod jen málo pohne kurzem / cenou. Pokud je likvidita nízká, obchoduje jen málo hráčů, transakce jsou uzavírány jen zřídka. Za nízké likvidity i menší obchod dokáže výrazně vychýlit cenu / kurz.
limitní cena
Maximální cena při koupi nebo minimální cena při prodeji, za kterou má obchodník od investora příkaz obchod uskutečnit (tj. nejhorší investorem akceptovatelná cena pro daný obchod).
lombardní sazba
Úroková sazba na půjčku, kterou centrální banka poskytuje bankám, které mají dočasný nedostatek likvidity. Centrální banka výměnou žádá zástavu cenných papírů. Banka žádající o lombardní úvěr má nálepku lehce problémové banky. V 90.letech 20. století měla lombardní sazba v ČR signální význam v měnové politice, dnes je její makroekonomický význam nulový.
lot
Minimální jednotka (množství) určitého cenného papíru, se kterou se dá obchodovat na burze nebo v jiném obchodním systému.

M

maastrichtská kritéria
Kritéria, která každá země musí splnit před přijetím eura. Patří sem kritérium pro výši veřejného dluhu, deficit státního rozpočtu, dlouhodobé úrokové sazby, míru inflace a stabilitu měnového kurzu.
MACD
(Moving Average Convergence / Divergence) je indikátor technické analýzy konstruovaný jako rozdíl mezi rychlým a pomalým exponenciálním klouzavým průměrem uzavíracích kurzů. Používá se za účelem identifikace nákupních a prodejních signálů.
makléř
Fyzická osoba, prostřednictvím níž obchoduje obchodník s cennými papíry. Musí mít odbornou způsobilost. Zastupuje obchodníka s CP, tj. obchoduje jeho jménem a na jeho účet.
margin
Úvěr poskytnutý investorovi obchodníkem s cennými papíry nebo jinými investičními instrumenty za účelem uskutečnění obchodu. Margin je po dobu trvání obchodu deponován u zprostředkujícího obchodníka.
Margin call
Při některých obchodech, které obchodník s cennými papíry zprostředkovává investorovi, se obchodník jistí před nezaplacením nebo nedodáním cenných papírů ze strany investora tím, že po něm požaduje složení zástavy (zajištění). Pokud klesne hodnota zajištění pod udržovací hranici, obchodník investora vyzve k dorovnání a investor je povinen tak učinit. Výzva se nazývá margin call.
margin trading
Obchodování s cennými papíry nebo jinými investičními instrumenty s využitím úvěru poskytnutým obchodníkem.
market maker
(Tvůrce trhu). Obchodník s cennými papíry, který je povinen stanovovat nákupní a prodejní cenu cenného papíru v rámci obchodování.
medvěd
Investor (zejména na akciovém trhu), který spekuluje na pokles cen.
medvědí trh
Klesající trh. Výraz se používá zejména v souvislosti s akciemi.
mělký trh
Trh s nízkou likviditou a obratem. Charakteristickým rysem takového trhu je vysoké rozpětí mezi nákupní a prodejní cenou.
měnová politika
Totéž co monetární politika. Politika centrální banky, kterou centrální banka ovlivňuje ekonomiku. Centrální banka se obvykle snaží udržovat nízkou inflaci, občas se také snaží ovlivňovat devizový kurz nebo hospodářský růst. Slouží jí k tomu nástroje, jako jsou nastavení oficiálních úrokových sazeb, intervence na devizovém trhu a další.
měnové finanční instituce (MFI)
(1) Centrální banka, (2) rezidentské úvěrové instituce a (3) všechny ostatní rezidentské finanční instituce, jejichž předmětem činnosti je přijímat vklady nebo prostředky velmi podobné vkladům od jiných subjektů než měnových finančních institucí a na vlastní účet poskytovat úvěry nebo investovat do cenných papírů.
meziměsíční růst
Růst statisticky počítaný ve srovnání s předchozím měsícem. Např. nárůst v červnu 2004 vůči květnu 2003.
meziroční růst
Růst statisticky počítaný ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Např. nárůst v červnu 2004 vůči červnu 2004.
mimoburzovní trh
Viz OTC trh.
momentum
Indikátor měřící sílu nastoupeného trendu. Výraz se používaný v technické analýze. V přeneseném významu se používá i mimo technickou analýzu obecně k vyjádření síly trendu, razance či rychlosti pohybu kurzu.
monetární politika
Totéž co měnová politika. Politika centrální banky, kterou centrální banka ovlivňuje ekonomiku. Centrální banka se obvykle snaží udržovat nízkou inflaci, občas se také snaží ovlivňovat devizový kurz nebo hospodářský růst. Slouží jí k tomu nástroje, jako jsou nastavení oficiálních úrokových sazeb, intervence na devizovém trhu a další.
Monopol
Podnik, který ovládá většinu trhu jako producent konkrétního výrobku, k němuž neexistuje substitut. Může si tudíž diktovat cenu vysoko nad úrovní, která by odpovídala konkurenci.
MSP (malý a střední podnik)
EU považuje za MSP takovou společnost, která má méně než 250 zaměstnanců a obrat do 50 mil. EUR. V rámci MSP dále rozlišujeme mikropodniky (do 10 zaměstnanců a s obratem do 2 mil. EUR), malé podniky (do 50 zaměstnanců a s obratem do 10 mil. EUR) a střední podniky (do 250 zaměstnanců a s obratem do 50 mil. EUR).

N

NASDAQ
Automatický systém kotací Národní asociace obchodníků s cennými papíry (National Association of Securities Dealers Automated Quotations System). Největší elektronický obchodní systém s cennými papíry na světě provozovaný v USA, v ČR je obdobou RM-Systém.
nepřímé daně
Daně spojené se spotřebou. Čím vyšší má subjekt spotřebu, tím vyšší obvykle platí daně bez ohledu na to, jak vysoký je jeho příjem. Např. DPH, spotřební daně.
NIKKEI Index
Hlavní index tokijské akciové burzy složeny z 225 hlavních akcií.
noise traders
Označení pro méně zkušené a podprůměrně informované investory nejčastěji z řad drobných střadatelů, kterých je na finančním trhu většina. Tito investoři nedokáží stejně rychle jako profesionální hráči správně identifikovat začátek nového trendu na finančních trzích. Obchodují často na základě fám, které se šíří mezi laickou veřejností, a jejich typickou vlastností je, že obvykle tzv. „jdou s trendem“. To znamená, že v době poklesu cen prodávají a v době růstu cen kupují. Díky tomu často uskuteční obchod v nejméně příznivý okamžik (nakoupí v době nejvyšších cen, prodají v době nejnižších cen).
noise trading
Obchodování skupiny investorů označované jako noise travers. Typickým rysem tohoto obchodování je pohyb s trendem. To znamená prodej v době poklesu cen a nákup a v době růstu cen. Díky tomu se často uskuteční obchod v nejméně příznivý okamžik (nákup v době nejvyšších cen, prodej v době nejnižších cen).
nominální hodnota dluhopisu
Emitent (stát, podnik, obec apod.) vydá dluhopis s určitou nominální hodnotou, např. 10.000,- Kč. Tuto nominální hodnotu se zavazuje kupci dluhopisu (investorovi) zaplatit v době splatnosti dluhopisu, což je obvykle za několik let (např. za 5 let). Navíc se emitent zavazuje kupci dluhopisu platit pravidelné (obvykle roční) platby, takzvané kupóny (např. 6% z nominální hodnoty = 600 Kč). Pokud investor drží dluhopis až do splatnosti a pokud mezitím emitent nezkrachuje, má investor garantováno, že dostane vyplaceny všechny kupóny a na konci i nominální hodnotu (tedy po 5 let bude dostávat 600 Kč jako kupón a na konci navíc dostane 10.000 Kč jako nominální hodnotu, tj. celkem 13.000,- Kč). Pozor, nominální hodnota je něco jiného než cena dluhopisu!
NUTS
(=La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques.) Mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem Evropských společenství pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek. Klasifikace obsahuje 6 úrovní NUTS podle různých velikostních skupin. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou. Kraje v České republice jsou zařazeny do úrovně NUTS III.

O

obchodní bilance
Totéž co saldo zahraničního obchodu. Platební bilance země se dělí na běžný účet a finanční účet. Běžný účet se dále dělí na obchodní bilanci (= bilanci zahraničního obchodu) a další položky (jako bilance služeb, transfery atd.).
obchodování na páku
Obchodování, kdy investor ovládá vysokou nominální hodnotu investice prostřednictvím mnohem nižší reálně investované částky (tzv. margin), která je obvykle deponována na účtu obchodníka. Výsledkem je možnost vyššího zisku nebo ztráty, než by odpovídalo klasické investici ve výši marginu. Zároveň se ale s obchodováním na páku pojí mnohem vyšší riziko.
obligace
Totéž co dluhopis nebo bond. Může ji vydávat stát, obce nebo podniky. Obvykle se jedná o méně rizikový investiční instrument než akcie.
odpisy
Opotřebení majetku v peněžním vyjádření .
oligopol
Stav, kdy existuje omezený počet velkých producentů jednoho produktu, takže podniky tvořící oligopol mají sílu ovlivňovat cenu. Tato cena je vyšší, než by odpovídalo větší konkurenci, ale nižší, než by odpovídalo monopolu.
oficiální úroková sazba
Úroková sazba stanovovaná centrální bankou. Za tuto sazbu si půjčují banky od centrální banky. Od ní se odvíjejí všechny ostatní úrokové sazby v ekonomice. Pokud se změní oficiální úroková sazba, změní se i všechny ostatní úrokové sazby stejným směrem (včetně koncových úrokových sazeb bank pro klienty).
opce
Druh finančního derivátu. Dnes se dohodne cena (tzv. realizační cena), za jakou se uskuteční v budoucnu obchod. V okamžiku obchodu se platí dříve dohodnutá realizační cena bez ohledu na to, že aktuální tržní cena již může být odlišná. Postavení partnerů však není rovnocenné. Jeden z partnerů (označovaný jako kupující opce) nemá povinnost obchod uskutečnit, ale má pouze právo. Za právo volby, zda se obchod uskuteční či zda opce propadne, platí majitel práva druhému partneru poplatek, který se nazývá opční prémie. Prodávající opce je na rozhodnutí kupujícího závislý a nemůže jej k obchodu nikterak nutit. V případě, že se kupující opce rozhodne opci využít, musí se naopak prodávající opce obchodu zúčastnit. Opce coby zajištění je v našem právním systému obvykle méně vhodná než např. forwardy či swapy. Opce coby spekulace je vhodná pouze pro velmi zkušené investory.
oscilátor
Skupina indikátorů používaných v technické analýze za účelem odfiltrování trendového pohybu.
OTC trh
Trh „přes přepážku“, trh mimo organizovanou burzu. Obchodníci s cennými papíry, měnami, depozity apod. obchodují mezi sebou prostřednictvím telefonu a počítačového systému.
otevření dlouhé pozice v měně
Nákup dané měny tak, aby její množství v aktivech převyšovalo množství v pasivech. Např. otevření dlouhé pozice v CZK za EUR je nákup korun za eura.
otevření krátké pozice v měně
Prodej dané měny tak, aby její množství v pasivech převyšovalo množství v aktivech. Např. otevření krátké pozice v CZK za EUR je prodej korun za eura.

P

p.a.
Per annum – ročně. Používá se hl. ve spojení s úrokovou sazbou. Např. 5 % p.a. znamená 5 % za rok.
pakt stability
Dohoda mezi zeměmi eurozóny, že budou dodržovat maastrichtské kritérium týkající se deficitu státního rozpočtu (deficit rozpočtu nesmí přesáhnout 3% HDP) i po vstupu do eurozóny. Výjimka je povolena jen ve stanovených případech (v případě recese). Při porušení paktu stability platí viník pokutu. Smyslem je udržení fiskální disciplíny členských zemí na základě empirického poznatku, že dlouhodobá fiskální nedisciplinovanost poškozuje ekonomiku.
parita
Tržní cena rovnající se nominální hodnotě. U devizových kurzů se výraz používá ve smyslu rovnosti dvou měnových jednotek (např. pro situaci 1 EUR = 1 USD).
pasivní investiční strategie
Investování, kdy rezignujeme na nadprůměrné výnosy ve srovnání s průměrem finančního trhu, ale zároveň nepodstupujeme nijak nadprůměrné riziko ztráty. Svou investici držíme dlouhodobě beze změny, aniž bychom aktivně přeskupovali investiční portfolio
peněžní agregáty
Pojem užívaný v měnové politice pro definování objemu jednotlivých druhů pasiv měnových finančních institucí na makroekonomické úrovni. Nejčastěji se rozlišují peněžní agregáty M1 až M3. M1 zahrnuje sumu emise oběživa (bez hotovosti na pokladnách bank) a jednodenních vkladů. M2 zahrnuje M1, vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců a vklady se splatností do 2 let. M3 zahrnuje M2, akcie a podílové listy fondů peněžního trhu, emitované dluhové cenné papíry se splatností do 2 let a repo operace.
peněžní trh
Trh mezibankovních depozit. Banky si mezi sebou navzájem půjčují peníze se splatností maximálně 1 rok za úrokovou sazbu nazývanou PRIBOR.
pevný kurz
Devizový kurz, který je administrativně stanoven centrální bankou a který se nemůže měnit, tj. oslabovat ani posilovat podle aktuálního vývoje nabídky a poptávky po dané měně. Pevné devizové kurzy se v současnosti opouští ve prospěch tzv. floatingů (volně pohyblivých kurzů).
pips
Nejmenší technicky možná změna kurzu (akciového, měnového,…). U kurzu koruny k euru je pipsem 0,001 CZK/EUR, u kurzu eura k dolaru je pipsem 0,0001 USD/EUR. Menší jednotku kurzu již není možné při obchodování zaznamenat.
platební bilance
Statistika všech peněžních toků přes hranice dané země. Pokud do země přitéká více finančních prostředků, než z ní odtéká, měna dané země má tendenci posilovat a naopak.
PMI
Obecné označení skupiny indikátorů založených na průzkumu mezi ekonomickými subjekty, které sledují sílu hospodářského růstu. Typickým zástupcem je např. americký ISM index.
podílník
Majitel podílového listu podílového fondu.
podílový fond
Finanční instituce (obvykle banky) zakládají investiční společnosti, které jsou profesionálními správci úspor drobných střadatelů. Tyto investiční společnosti zakládají obvykle celou řadu podílových fondů zaměřených na různé typy investic (do akcií, dluhopisů, peněžního trhu apod.) a jejich portfolia spravují. Podílový fond je tak organizační složka investiční společnosti, nemá vlastní právní subjektivitu, tu má jen investiční společnost. Podílové fondy vydávají podílové listy, které jsou analogií akcií u akciové společnost. Podílové fondy mohou být otevřené (častěji) nebo uzavřené.
podílový list
Majetkový cenný papír, se kterým je spojeno právo podílníka na odpovídající podíl majetku v podílovém fondu.
podkladové aktivum
Aktivum (akcie, měna, komodita, index, úroková sazba apod.), jehož v čase se měnící cena slouží jako základ pro pohyb ceny finančních derivátů (viz derivát).
portfolio
Soubor investic (cenných papírů apod.) vlastněný investorem. Skutečnost, že investor vlastní více typů investic, ne jen jednu, pomáhá rozložit a tedy snížit riziko
portfoliové investice
Investice ze zahraničí do domácí ekonomiky, které nepřevyšují 30% hodnoty daného podniku, do něhož je investováno. Může jít např. o nákup domácích dluhopisů nebo části akcií podniku zahraničním investorem.
PPI
Index výrobních cen (producer price index), index měří míru inflace cen výrobců.
prasknutí (cenové) bubliny
Prudký propad cen na trhu, na kterém se nacházela bublina (viz heslo cenová bublina). Většina investorů dojde k názoru, že ceny již nemají prostor k růstu, začne prodávat, a tím odstartuje cenový propad. Ceny se obvykle propadnou ještě hlouběji, než by odpovídalo rovnovážnému stavu a ekonomicky odůvodnitelné úrovni.
preferenční akcie
Akcie, s níž jsou spojena přednostní práva při rozdělení zisku (dividendy), obvykle je však bez hlasovacího práva.
PRIBID
(PRague Interbank Bid Rate) je protějšek PRIBORu. Je to průměrná úroková sazba, za kterou banky poptávají půjčky v korunách po jiných bankách na českém mezibankovním peněžním trhu (tj. jsou ochotny si půjčit). PRIBID se používá jako signální či referenční sazba podobně, jako např. LIBID pro poptávaná depozita v USD či GBP. Je stanovován denně Českou národní bankou. Vyhlašuje se pro splatnosti od 1 dne do 1 roku.
PRIBOR
Úroková sazba, za kterou si banky mezi sebou navzájem půjčují peníze. Stanovuje se pro různé splatnosti od 1 dne až do 1 roku. Odvíjí se od 2-týdenní reposazby ČNB. Úrokové sazby bank pro klienty se obvykle stanovují jako PRIBOR + určitá přirážka. Pokud ČNB zvýší 2-týdenní reposazbu, vzroste PRIBOR a tím pádem i konečné sazby bank pro klienty.
primární trh
Trh nově emitovaných cenných papírů, které jsou poprvé nabízeny k prodeji.
procentní bod
Rozdíl mezi procenty, např. rozdíl mezi 3% a 5% jsou 2 procentní body (nikoliv 2 procenta).
proražení (prolomení) hladiny
Pokud kurz klesá / roste, občas se zastaví na určité úrovní, která je z nějakého psychologického důvodu významná. Může to být například historické minimum, úroveň kurzu, na které už jednou centrální banka intervenovala, nějaká „kulatá hodnota“, jako třeba kurz 1 EUR = 1 USD, cena akcie rovnající se 100 Kč apod. Na této úrovni se obvykle pokles / růst kurzu zabrzdí, protože tuto hladinu je z psychologických důvodů obtížné prolomit. Pokud se však nakonec cena posune za tuto úroveň, hovoříme o proražení významné hladiny. Aby však pohyb ceny mohl být označen za proražení hladiny, musí se kurz posunout dostatečně hluboko za danou hranici, anebo za ní alespoň setrvat dostatečně dlouho (u likvidních měnových párů alespoň v řádu hodin).
prospekt cenného papíru
Právní dokument popisující příslušný cenný papír.
provozní zisk
(Earnings before Interest and Taxes, EBIT). Zisk před odečtením úrokových nákladů a před zdaněním.
překoupení
Termín používaný v technické analýze. Jedná se o situaci, kdy technické indikátory naznačují blížící se vyčerpání poptávky a tudíž blížící se změnu rostoucího trendu.
přeprodání
Termín používaný v technické analýze. Jedná se o situaci, kdy technické indikátory naznačují blížící se vyčerpání nabídky a tudíž blížící se změnu klesajícího trendu.
přímé daně
Daně spojené s příjmem či majetkem. Čím vyšší má subjekt příjem, tím vyšší obvykle platí daně bez ohledu na to, jak vysoká je jeho spotřeba. Např. daň z příjmů právnických a fyzických osob, daň z nemovitostí.
přímé zahraniční investice
Investice ze zahraničí do domácí ekonomiky, které převyšují 30% hodnoty daného podniku, do něhoˇž je investováno. Může jít např. o koupi podniku zahraničním kapitálem nebo o postavení podniku zcela nového.
psychologická analýza
Prognózování vývoje kurzu, akcie, dluhopisu apod. především na základě psychologických faktorů.
psychologické faktory
Faktory ovlivňující kurz, úrokové sazby či ceny určitého investičního instrumentu, které souvisí s psychologií obchodníků. Patří sem podlehnutí davové psychóze v případě prudkého růstu nebo poklesu ceny, spekulace na to, jak se zachová protihráč na trhu a další. Obchodování je někdy ovlivňováno spíše psychologickými faktory, jindy spíše fundamentálními nebo technickými.
public relations
Způsob komunikace společnosti s médii a zákazníky za účelem vytváření „dobrého jména“, posilování image společnosti, propagace sebe sama a své značky.
PX
Hlavní akciový index pražské burzy.
P/E
(Price / earnings). Poměrový ukazatel cena akcie / čistý zisk na akcii. Investoři mají snahu nakupovat akcie s nízkým P/E.

R

rally
Anglický výraz používaný v češtině slangově pro prudký růst ceny, kurzu nebo celého trhu.
range
Anglický výraz používaný v češtině slangově pro rozmezí (pásmo), ve kterém se kurz (cena, úroková sazba…) pohybuje.
ranking
Anglický výraz používaný v češtině slangově pro porovnávání výkonnosti investic mezi sebou.
rate cut
Anglický výraz pro „snížení signálních úrokových sazeb centrální bankou“. Ve finančních kruzích se výraz vžil natolik, že bývá užíván i v češtině jako zdomácnělý výraz.
Rate hike
Anglický výraz pro „zvýšení signálních úrokových sazeb centrální bankou“. Ve finančních kruzích se výraz vžil natolik, že bývá užíván i v češtině jako zdomácnělý výraz.
rating
Ohodnocení schopnosti nějakého ekonomického subjektu splácet své závazky udělené obvykle ratingovou agenturou na základě ohodnocení celkového makroekonomického prostředí i finančního zdraví daného subjektu. Rating se vztahuje vždy ke konkrétnímu typu závazku, takže jeden subjekt může mít i několik rozdílných ratingů ve vztahu k rozdílným typům jeho dluhů (např. u státu rating závazků v cizí měně a v domácí měně).
ratingová agentura
Agentura specializující se na udělování ratingu (viz rating). Mezi nejznámější globálně působící agentury patří Standard & Poor‘s, Moody’s a Fitch.
recese
Recese je definována jako alespoň dvojí pokles růstu HDP pod nulu v řadě po sobě.
Registrované akcie
(Akcie na jméno). Akcie vydané na konkrétní osobu. Akcie lze převést na jiné jméno pouze podpisem současného majitele na zadní straně (rubopisem).
reinvestice
Využití výnosů z jedné investice v podobě dividend, kupónů, úroků apod. pro nákup dalších investic.
Repo Operace
(Repurchase agreement, Sell / Buy – back operace). Podej cenného papíru se současným závazkem tento cenný papír odkoupit v daném termínu zpět. Subjekt prodávající cenný papír tím způsobem dočasně získává likviditu. V ČR nejznámějším případem repo operací jsou repo operace České národní banky (ČNB). ČNB prodává nejčastěji státní pokladniční poukázky komerčním bankám se závazkem jejich zpětného odkupu (nejčastěji za 14 dní). Smyslem repo operací ČNB je stažení likvidity z peněžního trhu a tudíž ovlivňování výše mezibankovních úrokových sazeb. Tzv. 2týdenní repo sazba ČNB, tedy úroková sazba, za níž se repo operace provádějí, je základní signální úrokovou sazbou ČNB.
resistence
Pokud cena roste (kurz zpevňuje), občas se zastaví na určité úrovní, která je z nějakého psychologického důvodu významná. Může to být například historické maximum, úroveň kurzu, na které už jednou centrální banka intervenovala, nějaká „kulatá hodnota“, jako třeba kurz 1 EUR = 1 USD, cena akcie rovnající se 100 Kč apod. Na této úrovni se obvykle růst ceny (posilování kurz) zabrzdí, protože tuto resistenci je z psychologických důvodů obtížné prolomit. Pokud ale už k prolomení resistence dojde, cena či kurz zase poměrně rychle posílí až k následující resistenci. Opakem resistence pro případ oslabování je support.
restriktivní politika
Politika centrální banky (měnová) nebo vlády (fiskální), která obvykle vede ke snížení hospodářského růstu, zvýšení nezaměstnanosti a snížení inflace. Bývá doprovázena zvýšením úrokových sazeb anebo poklesem deficitu státního rozpočtu.
reverzní repo operace
(Reverse repurchase agreement, Buy / sell – back operace). Koupě cenného papíru se současným závazkem tento cenný papír prodat v daném termínu zpět. Subjekt prodávající cenný papír tím způsobem dočasně získává likviditu. V ČR nejznámějším případem reverzních repo operací jsou operace České národní banky (ČNB), které jsou však nesrovnatelně méně rozšířené než repo operace ČNB (v současnosti jsou prakticky nepoužívané). Smyslem reverzních repo operací ČNB je dodání likvidity na peněžní trh a tudíž ovlivňování výše mezibankovních úrokových sazeb směrem dolů.
rezidenti
Všechny domácí a zahraniční právnické a fyzické osoby, včetně poboček zahraničních bank a zahraničních vlastníků budov a pozemků, kteří mají centrum ekonomického zájmu v daném území. Zahraniční právnické a fyzické osoby se považují za rezidenty minimálně po jednom roce ekonomické aktivity na daném území.
rezervní měna
Nízko úročená měna používaná při spekulativních carry trades. Spekulant si půjčí na úvěr rezervní měnu A. Ihned ji smění na měnu B, která je buď vysoce úročená, nebo posiluje k většině světových měn. (Jako vedlejší efekt tím dojde k oslabení rezervní měny A a posílení měny B.) Spekulant doufá, že získá držením měny B buď vysoký úrok, anebo kurzové zhodnocení. Po čase (obvykle několik týdnů až měsíců) spekulant ukončí spekulaci, měnu B smění zpět do měny A a splatí počáteční úvěr. (Jako vedlejší efekt tím dojde k posílení rezervní měny A a oslabení měny B.) Výnos z držení měny B bude při úspěšné spekulaci vyšší než náklady na úvěr v rezervní měně A. Rezervní měnou často bývá česká koruna.
ROA
(Return on assets, výnosnost aktiv). Poměrový ukazatel výnosnosti společnosti dávající do vztahu čistý zisk ku aktivům.
roční procentní sazba nákladů
(RPSN). Vyjadřuje celkové náklady úvěru včetně poplatků, úroků, pojištění nemovitosti (je-li vyžadováno), životního pojištění (je-li vyžadováno), apod.
ROE
(Return on Equity, výnosnost vlastního jmění). Poměrový ukazatel výnosnosti společnosti dávající do vztahu čistý zisk ku vlastnímu jmění.
rozhodný den
Den, kdy musí investor vlastnit cenný papír, aby měl nárok na výplatu výnosu spojeného s držením tohoto cenného papíru (dividendy, kupónu).
Rozvaha
Účetní výkaz o majetku a zdrojích jeho financování.
rozvíjející se trhy
Viz emerging markets.
RPSN
(Roční procentní sazba nákladů). Vyjadřuje celkové náklady úvěru včetně poplatků, úroků, pojištění nemovitosti (je-li vyžadováno), životního pojištění (je-li vyžadováno), apod.

S

samurai bond
Dluhopis emitovaný v japonském jenu, nicméně emitent není japonským rezidentem.
SCP
(=Středisko cenných papírů). Státem zřízená instituce, která zajišťuje evidenci zaknihovaných cenných papírů a vedení majetkových účtů jednotlivých majitelů cenných papírů v ČR.
segmentace trhu
Rozdělení cílové skupiny potenciálních zákazníků na menší podskupiny, které mají něco společného. Pro každý segment je následně možné použít jinou, lépe cílenou reklamní kampaň, odlišné nabízení produkty nebo odlišnou cenovou politiku.
sekundární trh
Trh, na kterém se obchoduje s cennými papíry, které byly již dříve vydány.
Sell / Buy – back
Viz repo operace.
small caps
Obecné označení pro akcie podniků s menší tržní kapitalizací, obvykle vyšší rizikovostí a nadprůměrnou šancí na zhodnocení (tj. s velkým růstovým potenciálem).
smart money
Označení pro zkušené a nadprůměrně informované investory nejčastěji z řad velkých institucionálních investorů (investiční fondy apod.), kteří dokážou dříve než méně informovaná většina identifikovat začátek nového trendu na finančním trhu a včas toho svými obchody využít.
smíšený fond
Investiční nebo podílový fond, který investuje jak do akcií, tak do dluhopisů, a tím se snaží rozložit riziko. Obvykle je považován za středně rizikový fond se středním potenciálem k výnosu. Obvykle se vychází z toho, že v období propadu akcií porostou ceny dluhopisů a naopak. V dnešním světě tato dříve často platná zákonitost již příliš neplatí.
SPAD
(=Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů). Jeden ze segmentů Burzy cenných papírů Praha, a.s., kde se obchoduje jen s nejprestižnějšími cennými papíry (blue chips). Způsob obchodování využívající činnosti tzv. tvůrců trhu (tj.společností, které na trhu udržují své kotace).
splitting
Viz štěpení akcií.
Spotová cena
Cena, která se používá ve všech ostatních obchodech než v obchodech s finančními deriváty (kde se používá forwardová cena). Jedná se o zcela běžnou cenu, která se obvykle pod pojmem „cena“ rozumí. Přívlastek spotová se používá hlavně pro odlišení od ceny forwardové.
spread ( = Rozdíl)
Obvykle se používá ve spojitosti s výnosy dluhopisů ve smyslu spread (= rozdíl) mezi výnosy domácích dluhopisů a výnosy zahraničních, např. německých dluhopisů. Investoři tento rozdíl sledují, aby věděli, které dluhopisy (domácí nebo zahraniční) mají vyšší výnos.
Standard & Poor's 500
Akciový index složený z 500 amerických blue chip („nejvýznamnějších“) akcií.
stagflace
Souběh růstu míry nezaměstnanosti a růstu inflace. V posledních desetiletích není stagflace typickým jevem, nejčastěji je totiž růst inflace spojen s obdobím zvyšování tempa růstu HDP a tedy poklesem míry nezaměstnanosti (a naopak). Stagflace je dnešními klasickými nástroji hospodářské politiky těžko léčitelná.
Statut fondu
Dokument definující investiční zaměření, investiční strategii a investiční limity fondu.
státní pokladniční poukázka
Krátkodobý státní dluhopis se splatností do 1 roku. Je považován ze nejméně rizikový existující investiční instrument. Vzhledem k nízkému riziku je také nízký jeho výnos. Vzhledem ke krátké splatnosti nevyplácí kupóny. Obchoduje se za cenu nižší než nominální. Nominální hodnota je obvykle velmi vysoká, státní pokladniční poukázky proto nejsou vhodné pro drobné investory, ale jen pro větší finanční instituce.
stochastik
Indikátor hybnosti používaný v technické analýze. Vztahuje uzavírací kurz k nejvyššímu a nejnižšímu kurzu v průběhu sledovaného období. Používá se za účelem identifikace nákupních a prodejních signálů.
stop-loss
Úroveň kurzu (ceny), na které investor uzavírá svou ztrátovou pozici (např. prodává držený instrument) a kterou si předem určil. Smyslem je zabránění příliš velkým ztrátám. Například investor čeká růst ceny akcie a proto akcii nakoupí. V rozporu s jeho očekáváním akcie oslabuje a investorovi vzniká ztráta. Jakmile akcie oslabí na úroveň, kterou si investor předem stanovil jako stop-loss, akcii prodá, aby se jeho ztráta neprohlubovala. (Při devizových obchodech si banky velmi často stop-lossy stanovují a prodejní příkazy se posléze spouštějí prakticky automaticky bez přičinění obchodníků. Důsledkem jejich hromadného spuštění a prodejů dané oslabující měny je ještě prudší propad této měny.) Opakem stop-lossu je trigger.
strukturální fondy
Nástroj EU k uplatňování solidarity bohatších regionů s chudšími. Prostředky z těchto fondů jsou určené na pomoc méně rozvinutým regionům, regionům potýkající se strukturálními problémy apod. Patří sem Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond a Fond soudržnosti.
Support
Pokud cena klesá (kurz oslabuje), občas se zastaví na určité úrovní, která je z nějakého psychologického důvodu významná. Může to být například historické minimum, úroveň kurzu, na které už jednou centrální banka intervenovala, nějaká „kulatá hodnota“, jako třeba kurz 1 EUR = 1 USD, cena akcie rovnající se 100 Kč apod. Na této úrovni se obvykle pokles ceny (oslabování kurz) zabrzdí, protože tento support je z psychologických důvodů obtížné prolomit. Pokud ale už k prolomení supportu dojde, cena či kurz zase poměrně rychle oslabí až k následujícímu supportu. Opakem supportu pro případ posilování je resistence.
swap
Druh finančního derivátu, spočívajícího v opakující se výměně dvou plateb obvykle jednou za půl roku. Swap umožňuje buď zajistit se proti určitému finančnímu riziku (změna devizového kurzu, úrokových sazeb apod.), nebo naopak spekulovat. V případě zajištění (spekulaci) proti kurzovému riziku jsou platby ve dvou různých měnách. V případě zajištění (spekulaci) proti úrokovému riziku jsou platby ve stejné měně, ale jedna strana platí druhé pevně dohodnutou částku, druhá strana platí první variabilní platbu, která se odvozuje od aktuálních tržních úrokových podmínek. Tato variabilní platba může být stanovena například jako 3-měsíční PRIBOR. Takový swap se nazývá IRS. Existují i další varianty swapů. Swap coby zajištění je vhodný pro právnické osoby, které jej obvykle uzavírají s bankami. Swap coby spekulace je vhodný pouze pro velmi zkušené investory.

Š

šedá ekonomika
Nezdaněná část ekonomiky, ovšem nestojící mimo zákon.
štěpení akcií
(Splitting). Účetní operace, která zvyšuje množství akcií držených existujícími akcionáři při zachování poměru mezi akcionářskými podíly. Smyslem nejčastěji bývá snížení nominální hodnoty jedné akcie a tím usnadnění obchodů s akciemi.

T

technická analýza
Prognózování vývoje kurzu, akcie, dluhopisu apod. především na základě technických faktorů.
technické faktory
Faktory ovlivňující kurz, úrokové sazby či ceny určitého investičního instrumenty, které souvisí s fyzickou podstatou obchodování. Patří sem míra likvidity, stoplossy, které mají obchodníci automaticky nastavené, neobvyklý větší obchod, který pohne kurzem / cenou, uzavírání pozic před blížícími se svátky a další. Obchodování je někdy ovlivňováno spíše technickými faktory, jindy spíše fundamentálními nebo psychologickými.
testování hladiny
Pokud kurz klesá / roste, občas se zastaví na určité úrovní, která je z nějakého psychologického důvodu významná. Může to být například historické minimum, úroveň kurzu, na které už jednou centrální banka intervenovala, nějaká „kulatá hodnota“, jako třeba kurz 1 EUR = 1 USD, cena akcie rovnající se 100 Kč apod. Na této úrovni se obvykle pokles / růst kurzu zabrzdí, protože tuto hladinu je z psychologických důvodů obtížné prolomit. Pokud se kurz sice snaží posunout za tuto úroveň, ale bezúspěšně, hovoříme o testování významné hladiny.
tranše
Část emise cenných papírů
trigger
Úroveň kurzu (ceny), kterou si investor předem určil, aby na ní realizoval operaci (např. koupi akcie nebo měny). Smyslem je uskutečnění obchodu ve vhodný okamžik tak, aby zároveň investor tento vhodný okamžik nepropásl například kvůli své vlastní nerozhodnosti či přehnanému riskování. (Při devizových obchodech si banky velmi často triggery stanovují a nákupní příkazy se posléze spouštějí prakticky automaticky bez přičinění obchodníků. Důsledkem jejich hromadného spuštění a nákupů dané posilující měny je ještě prudší posílní této měny.) Opakem triggeru je stop-loss.
tržní cena (tržní hodnota)
Cena, za kterou se skutečně dá dané aktivum prodat v daný okamžik na trhu. Jde-li o cenný papír obchodovaný na burze, považuje se za tržní cenu poslední známá cena z burzy. V opačném případě je to cena, za jakou bychom prodali aktivum na OTC trhu.
tržní kapitalizace
Počet akcií x jejich tržní cena. Můžeme hovořit o tržní kapitalizaci podniku (počet vydaných akcií podniku x jejich cena) nebo například o tržní kapitalizaci burzy (všechny akcie kótované na burze x jejich aktuální ceny na burze).
tvůrce trhu
(Market maker). Obchodník s cennými papíry, který je povinen stanovovat nákupní a prodejní cenu cenného papíru v rámci obchodování.
T-bill
Americký státní dluhopis se splatností do jednoho roku včetně. Obdoba české státní pokladniční poukázky.
T-bond
Americký státní dluhopis se splatností nad jeden rok.

U

Univyc, a.s.
Dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha, a.s., která zajišťuje vypořádání obchodů s cennými papíry pro členy burzy a ostatní neburzovní účastníky Univycu.
US GAAP
(US Generally Accepted Accounting Principles), výslovně americká varianta všeobecných účetních standardů.
úrokové riziko
Riziko ztráty plynoucí ze změny úrokových sazeb. Např. dlužník má variabilně úročený úvěr, zvýší se úrokové sazby a dlužním musí platit vyšší úroky. Nebo podnik poskytne dceřinné společnosti variabilně úročenou půjčku, sníží se úrokové sazby a podnik dostává nižší úroky. Proti úrokovému riziku se lze zajistit prostřednictvím finančních derivátů.

V

VAR bondy
Totéž co FRN. Dluhopisy s variabilním kupónem. Kupón není definován jako předem dané procento z nominální hodnoty, ale jako předem neznámé procento z nominální hodnoty, které se odvozuje od aktuálního vývoje úrokových sazeb na trhu.
veřejné finance Veškeré finance spravované v rámci veřejného sektoru (vládou, obcemi, mimorozpočtovými fondy apod.).
veřejný dluh
Součet všech deficitů státního rozpočtu, rozpočtů obcí, státních agentur a státních mimorozpočtových fondů za všechny roky nazpět. Zjednodušeně řečeno, celkový souhrnný dluh státu vůči obyvatelům, podnikům, zahraničí apod. Podle maastrichtských kritérií nesmí být v okamžiku přijetí eura veřejný dluh země větší než 60% HDP, anebo sice smí být větší, ale musí se citelně zmenšovat.
veřejný trh
Burza nebo jiný organizovaný mimoburzovní trh typu RM – Systém či NASDAQ.
vlastní jmění
Účetní pojem, součet základního jmění, fondů ze zisku a zisků.
volatilita
Kolísavost ceny nebo výnosu
volně pohyblivý kurz
Synonymum pro floating. Viz „floating“.
výkonnost fondu
Zhodnocení / znehodnocení majetku podílového nebo investičního fondu za určitý časový úsek (nejčastěji za rok). Minulá výkonnost fondu sice může být pro investora vodítkem, rozhodně však nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucnosti.
výnos dluhopisu
Emitent prodá svůj dluhopis investorovi a zaváže se mu platit každý rok kupón a na konci splatnosti navíc nominální hodnotu. Je tedy přesně dáno, jaké příjmy bude investor z vlastnictví dluhopisu mít. Investor za tento dluhopis zaplatí emitentovi určitou cenu. Pokud porovnáme, kolik investor do investice vložil (zaplacená cena) a kolik se mu vrátí (všechny kupóny plus nominální hodnota), zjistíme, jak procentuálně se mu tato investice do dluhopisu zhodnotí (= výnos dluhopisu). Čím méně na počátku investor zaplatí za koupi dluhopisu (čím je nižší cena), tím více se mu procentuálně jeho investice zhodnotí (tím vyšší je výnos). Proto při poklesu cen dluhopisů rostou jejich výnosy a naopak.
výnosová křivka
V grafu znázorněná závislost výše výnosu / úrokové sazby na době splatnosti. Obvykle platí, že čím vyšší doba splatnosti, tím vyšší výnos / úroková sazba. Proto je výnosová křivka obvykle rostoucí. To však nemusí platit vždy.

W

warrant
Cenný papír derivátového typu opravňující k nabytí akcií, dluhopisů nebo jiných investičních nástrojů.

Z

zajištěný fond
Viz click fond.
zajišťování
Totéž co hedging. Výraz se používá zejména v souvislosti se zajišťováním se na derivátovém trhu proti finančním tržním rizikům (pohyb kurzů, úrokových sazeb apod.).
zero bond
Totéž co dluhopis s nulovým kupónem. U tohoto dluhopisu emitent neplatí majiteli kupón, ale jen nominální hodnotu. Tyto dluhopisy, zejména pokud mají dlouhou dobu splatnosti, mají obvykle velmi volatilní ceny a jsou proto vhodné ke spekulaci na změnu jejich ceny. Naopak jsou obvykle méně vhodné pro drobné investory.
ZEW
Index, který měsíčně publikuje Německý ekonomický institut. Je založen na průzkumu mínění mezi ekonomickými analytiky a investory ohledně hospodářského vývoje za půl roku.